Jagiellonian University Repository

Festiwal im. Jana Kiepury w Krynicy-Zdroju jako produkt turystyczny oraz jego znaczenie dla rozwoju miasta

pcg.skipToMenu

Festiwal im. Jana Kiepury w Krynicy-Zdroju jako produkt turystyczny oraz jego znaczenie dla rozwoju miasta

Show full item record

dc.contributor.author Gładysz, Elżbieta pl
dc.contributor.author Wszendybył-Skulska, Ewa [SAP11019109] pl
dc.date.accessioned 2019-03-08T10:09:41Z
dc.date.available 2019-03-08T10:09:41Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 0867-3888 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/70009
dc.language pol pl
dc.title Festiwal im. Jana Kiepury w Krynicy-Zdroju jako produkt turystyczny oraz jego znaczenie dla rozwoju miasta pl
dc.title.alternative The Jan Kiepura Festival in Krynica Zdrój as a tourism product and Its meaning for the development of the city pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 241-259 pl
dc.identifier.weblink http://www.folia-turistica.pl/attachments/article/402/FT_48_2018.pdf pl
dc.abstract.pl Cel. Celem artykułu jest zaprezentowanie Festiwalu im. Jana Kiepury odbywającego się corocznie w Krynicy Zdroju, jako produktu turystycznego oraz zwrócenie uwagi, jak ważna dla rozwoju i długoletniego sukcesu tego typu imprez jest dbałość o wspólne tworzenie wartości przez interesariuszy. Metoda. Opracowanie jest wynikiem wykorzystania metody krytycznej analizy literatury przedmiotu, doniesień prasowych, medialnych i branżowych (czasopisma branży operowej), metody case study w postaci dogłębnej analizy danych i materiałów wtórnych udostępnionych przez instytucje zajmujące się: organizacją/współorganizacją Festiwalu, dokumentowaniem jego historii i obsługą przyjeżdżających w czasie jego trwania do Krynicy Zdroju gości, a także metody wywiadu jakościowego, częściowo ustrukturyzowanego przeprowadzonego z przedstawicielami Krynickiej Organizacji Turystycznej, właścicielami hoteli Prezydent, Stefania, Czarny Potok, Prezesem Zarządu Uzdrowiska Krynica-Żegiestów, pracownikami Biura Zarządu Uzdrowiska, Pijalni Głównej, Biblioteki Publicznej oraz burmistrzem miasta Krynica Zdrój. Wyniki. Przeprowadzona w artykule analiza dostępnych danych wykazała, że Festiwal im. Jana Kiepury spełnia wszystkie warunki, by można było określić go jako produkt turystyczny. Ponadto wykazano, że sukces najstarszego festiwalu w Polsce uwarunkowany jest dbałością o wspólne tworzenie wartości przez wszystkich interesariuszy. Ograniczenia badań i wnioskowania. W zaprezentowanych w opracowaniu badaniach skupiono uwagę na wartości, jaką z organizacji Festiwalu im. Jana Kiepury czerpie miasto Krynica Zdrój; badania nie obejmują natomiast swym zasięgiem szerszej grupy interesariuszy (tj. artystów, melomanów, turystów). Implikacje praktyczne. Wyniki badań dostarczają informacji o tym, jak festiwal operowy może stać się wartościowym produktem turystycznym dla wszystkich jego interesariuszy, stanowiąc jednocześnie podstawę do sformułowania rekomendacji dla organizatorów nie tylko festiwali operowych, ale także i innych. Oryginalność: Artykuł dotyczy festiwalu operowego, który jeszcze nigdzie w literaturze przedmiotu nie był opisywany z perspektywy produktu turystycznego, poza tym wskazuje na wartość, jaką generuje dla miasta Krynicy Zdrój Festiwal im. Jana Kiepury. pl
dc.abstract.en Purpose. The aim of the article is to present the annual Jan Kiepura Festival in Krynica Zdrój as a tourism product as well as to draw attention to the importance of taking care of the jointly valued creation by all stakeholders for the development and long-term success of all events of that kind. Method. The study is the result of using the critical method of analysing literature on the subject, the press, media industry reports, the case study method in the form of in-depth analysis of data and secondary materials by institutions dealing with: organization/co-organization, documentation of history and services of visitors to the Krynica Zdrój Festival and also qualitative, partly, structured interview methods with representatives of the Krynica Tourist Organization, Prezydent, Stefania, Czarny Groń hotel owners, President of the Krynica Board–Żegiestów SPA, Żegiestów Spa, employees of the Board Office of Krynica – Żegiestów SPA, The main Pump Room, Public Library and the mayor of the city of Krynica-Zdrój. Results. The analysis of data showed that the Jan Kiepura Festival meets all the conditions to be described as a tourism product. In addition, it was proved that the success of the oldest festival in Poland is conditioned by the care for joint-value creation by all stakeholders. Research and conclusions limitations. The author’s research presented in the study focuses on the value which the town of Krynica Zdrój gains from the organization of this festival. However, this does not include a wider group of stakeholders (i.e. artists, music-lovers and tourists). Practical implications. The results of research provide information on how the festival can become a valuable tourism product for all its stakeholders, while, at the same time, being the basis for formulating recommendations for the organizers of festivals of any kind, including opera-related ones. Originality. The article concerns an opera festival which has never before been described as a tourism product. In addition, it shows what value the Jan Kiepura Festival generates for the town of Krynica Zdrój. pl
dc.subject.pl festiwal operowy pl
dc.subject.pl wartość pl
dc.subject.pl Jan Kiepura pl
dc.subject.pl produkt turystyczny pl
dc.subject.en opera festival pl
dc.subject.en value pl
dc.subject.en Jan Kiepura pl
dc.subject.en tourism product pl
dc.description.number 48 pl
dc.description.publication 1,2 pl
dc.identifier.doi 10.5604/01.3001.0012.7703 pl
dc.identifier.eissn 2353-5962 pl
dc.title.journal Folia Turistica pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-03-04 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Przedsiębiorczości pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl
.pointsMNiSW [2018 B]: 11


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)