Jagiellonian University Repository

Kiedy projekt połyka organizację : problem projektyzacji w organizacjach pozarządowych w kulturze a zagadnienie wyobraźni organizacyjnej

pcg.skipToMenu

Kiedy projekt połyka organizację : problem projektyzacji w organizacjach pozarządowych w kulturze a zagadnienie wyobraźni organizacyjnej

Show full item record

dc.contributor.author Kosińska, Olga [USOS127210] pl
dc.date.accessioned 2019-03-07T13:00:07Z
dc.date.available 2019-03-07T13:00:07Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 1896-8201 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/69964
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Kiedy projekt połyka organizację : problem projektyzacji w organizacjach pozarządowych w kulturze a zagadnienie wyobraźni organizacyjnej pl
dc.title.alternative When a project swallows an organization : projectification in cultural non-governmental organizations and organizational imagination pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 257-272 pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-w-Kulturze/2018/19-3-2018/art/12789/ pl
dc.abstract.pl W sektorze pozarządowym powszechna jest obecność projektów. Nieraz umożliwiają one wykonanie zadań, które w inny sposób pozostałyby niezrealizowane - chociażby z braku funduszy. Jednocześnie jednak udziałem mniejszych NGO staje się zjawisko połykania organizacji i jej skromniejszych inicjatyw przez jeden wielki projekt. Analizowana krakowska fundacja działająca w sektorze kultury z organizacji samopomocowej, zajmującej się szeregiem drobniejszych, często zupełnie niefinansowanych ze źródeł zewnętrznych działań, z czasem przekształciła się w podmiot skupiający wszystkie siły i zasoby na jednym, dużym corocznym projekcie, na który otrzymywała środki z grantów. Autorka, będąca członkinią i tym samym świadkiem tych przemian, w formie autoetnografii połączonej z materiałem z indywidualnych wywiadów pogłębionych, opisuje proces wyparcia oddolnych inicjatyw przez główny projekt, co skutkowało między innymi rozpadem wewnątrz fundacji. Jednocześnie przedstawia przynajmniej częściowe rozwiązanie tego problemu w postaci wyobraźni organizacyjnej, rozumianej jako styl zarządzania skupiający się na ludziach, ich potrzebach, możliwościach, działaniu w oparciu o daleko idące zaufanie do nich. pl
dc.abstract.en Projects have a widespread presence in the non-governmental sector. Sometimes, they make it possible to perform tasks which would otherwise remain uncompleted due to insufficient funds, for instance. At the same time, however, the increasingly common phenomenon in smaller NGOs is when one large project swallows the organization along with its more modest initiatives. With time, the Cracow’s foundation under scrutiny, which operates in the cultural sector, has evolved from a self-help organization engaged in a number of minor activities, often completely devoid of external funding, into an entity focusing all its strength and resources on one large annual project funded from grants. In her autoethnography combined with the material from individual in-depth interviews, the author, who is both a participant of and a witness to these changes, describes the process of the main project having supplanted the grassroots initiatives, which has resulted, inter alia, in the disintegration within the foundation. Simultaneously, she provides at least a partial solution to this problem in the form of organizational imagination understood as a management style oriented towards people with all their needs and capabilities as well as towards taking action based on far-reaching trust in people. pl
dc.subject.pl projektyzacja pl
dc.subject.pl trzeci sektor, pl
dc.subject.pl autoetnografia pl
dc.subject.pl organizacje pozarządowe pl
dc.subject.pl wyobraźnia organizacyjna pl
dc.subject.en projectification pl
dc.subject.en third sector pl
dc.subject.en autoethnography pl
dc.subject.en non-governmental organizations pl
dc.subject.en organizational imagination pl
dc.description.volume 19 pl
dc.description.number 3 pl
dc.identifier.doi 10.4467/20843976ZK.18.017.9471 pl
dc.identifier.eissn 2084-3976 pl
dc.title.journal Zarządzanie w Kulturze pl
dc.title.volume Rzeczywistość projektowa pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-03-07 pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 6 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2018 B]: 14


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa