Jagiellonian University Repository

O przyjemności tłumaczenia

pcg.skipToMenu

O przyjemności tłumaczenia

Show full item record

dc.contributor.author Płaszczewska, Olga [SAP11018092] pl
dc.date.accessioned 2019-02-28T11:09:55Z
dc.date.available 2019-02-28T11:09:55Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 1899-9417 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/69487
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.subject.other il piacere del traduttore pl
dc.subject.other il piacere del lettore pl
dc.subject.other traduzione pl
dc.subject.other adeguatezza pl
dc.subject.other motivi razionali e irrazionali della traduzione pl
dc.title O przyjemności tłumaczenia pl
dc.title.alternative The pleasure of translating pl
dc.title.alternative Il piacere di tradurre - riassunto pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 37-58 pl
dc.identifier.weblink http://www.journals.us.edu.pl/index.php/PLS/article/view/7442/5576 pl
dc.abstract.pl Umberto Eco w pracy Dire quasi la stessa cosa. Esperienze di traduzione (2003) przedstawia ważne zjawiska zachodzące w procesie tłumaczenia oraz komentuje strategie i zabiegi translatorskie, posługując się egzemplami czerpanymi głównie (choć niewyłącznie) z jego własnych utworów w przekładach na różne języki. Korzystając - za jego wzorem - z własnych, znacznie skromniejszych, doświadczeń przekładu literackiego i naukowego (z języka włoskiego i na język włoski), próbę odpowiedzi na pytanie, dlaczego tłumaczymy, konstruuję, odwołując się do kategorii przyjemności, jaką niesie ze sobą tłumaczenie. Powodem, dla którego komparatysta podejmuje trud przekładu, nie jest bowiem Barańczakowskie przekonanie o wyższości własnych kompetencji lingwistyczno-literackich nad ewentualnymi poprzednikami, ale ciekawość podsycana przyjemnością, wypływającą z obcowania z dziełem, które należy do innego obszaru kulturowego, oraz pragnienie, by inni odbiorcy literatury mogli odkrywając je, doznać podobnych emocji i przeżyć intelektualnych. pl
dc.abstract.en The essay, abounding in references to international poetry (A. Pozzi, A. Merini, J. Przyboś, G. Snyder, M. Fernandes), popular (G. Mattei) and religious (S. Stevan, A.M. Cànopi) and academic literature (L. Bernardini, S. Graciotti), deals with the problem of considering the pleasure a significant reason for which we translate. First of all, the references to its author’s personal experiences of translating are explained. Besides, various aspects of the reader’s pleasure are analysed and classified, starting with the adventure of lecture and satisfying curiosity. Moreover, the not intellectual, psychological and emotional motivations of translation are discussed. Furthermore, the difficulties of rendering a specialized text are presented. Subsequently, the challenge of translating poetry into a foreign language is examined. Finally, in reference to Władysław Tatarkiewicz’s thought, the translator’s pleasure compares to the hunter’s pleasure. In such a context, each act of translation may be seen an act of love for language, literature and culture. Last but not least, the translation of a self-referential poem La dernière translation by Millôr Fernandes is given and commented. pl
dc.abstract.other Il saggio, ricco in riferimenti alla poesia internazionale (A. Pozzi, A. Merini, J. Przyboś, G. Snyder, M. Fernandes), alla letteratura religiosa (S. Stevan,A.M. Cànopi) e popolare (G. Mattei), inoltre alla saggistica dotta (L. Bernardini, S. Graciotti), costituisce una riflessione sul ruolo del piacere come una delle ragioni principali per cui si traduce. All’inizio si spiega il perché dei riferimenti alle soggettive esperienze traslatologiche dell’autrice. Poi si analizzano e si classificano vari aspetti del piacere del lettore. Il punto di partenza è quindi l’avventura di lettura e di curiosità che viene saziata nell’atto di leggere. Inoltre, vengono discusse alcune ragioni non-intellettuali per cui si intraprende la traduzione, specialmente quelle emotive e psicologiche. Dopo vengono presentate difficoltà nel rendere in una lingua straniera il testo scritto in uno dei linguaggi settoriali. Poi si esamina la sfida della traduzione della poesia. Alla fine, come allusione al pensiero di Władysław Tatarkiewicz, il piacere del traduttore viene paragonato al piacere del cacciatore. In un tale contesto, ogni atto di traduzione si presenta come un atto d’amore per la lingua, letteratura e cultura. Il testo si conclude con la traduzione de La dernière translation di Millôr Fernandes. pl
dc.subject.pl przyjemności przekładu dla tłumacza i czytelnika pl
dc.subject.pl przekład pl
dc.subject.pl adekwatność przekładu pl
dc.subject.pl rozumowe i pozarozumowe przyczyny przekładu pl
dc.subject.en translator’s and reader’s pleasure pl
dc.subject.en translation pl
dc.subject.en adequacy pl
dc.subject.en rational and irrational reasons of translation pl
dc.description.volume 9, cz. 1 pl
dc.description.publication 1,2 pl
dc.identifier.doi 10.31261/PlS.2018.09.01.03 pl
dc.identifier.eissn 2353-9763 pl
dc.title.journal Przekłady Literatur Słowiańskich pl
dc.title.volume Dlaczego tłumaczymy? Praktyka, teoria i metateoria przekładu = Why do we translate? Practice, theory and metatheory of translation pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-01-29 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Komparatystyki Literackiej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 6 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2018 B]: 10


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa