Jagiellonian University Repository

Podmiotowość, wolność i ludzkie działanie

Podmiotowość, wolność i ludzkie działanie

Show full item record

dc.contributor.author Miklaszewska, Justyna [SAP11009156] pl
dc.date.accessioned 2015-05-13T08:49:04Z
dc.date.available 2015-05-13T08:49:04Z
dc.date.created 2014 pl
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 1898-3529 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/6943
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/legalcode *
dc.title Podmiotowość, wolność i ludzkie działanie pl
dc.title.alternative Subjectivity, freedom and human action pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 125-133 pl
dc.abstract.pl W artykule tym analizowana jest relacja pomiędzy koncepcją jednostki a jej zdolnością do podejmowania wolnych i racjonalnych wyborów, zarówno indywidualnych jak i zbiorowych. Problem ten podejmują w swych pracach współcześni liberalni filozofowie i ekonomiści: Arrow, Buchanan, Rawls i Sen. Ten ostatni koncentruje uwagę na indywidualnym działającym podmiocie i na pojęciu zdolności, które wynikają z wolności jednostki, oraz stanowią podstawę dla stworzonej przez niego teorii sprawiedliwości. Badania te dowodzą, że liberalna filozofia polityczna oraz ekonomia są obecnie uprawiane jako dziedziny nie wolne od wartościowania. pl
dc.abstract.en This paper analyzes the relationship between the concept of the individual and their ability to make free and rational choices, both individual and collective. The problem has been discussed in the works of many contemporary liberal philosophers and economists: Arrow, Buchanan, Rawls, and Sen. The latter focuses mainly on an acting person and on the concept of capabilities which stem from freedom of the individual, and create the basis for the theory of justice. These studies show that liberal political philosophy and economics can no longer be considered a value-free domain. pl
dc.subject.pl wolność pl
dc.subject.pl zdolności pl
dc.subject.pl działanie pl
dc.subject.pl sprawiedliwość pl
dc.subject.pl dobrostan pl
dc.subject.en freedom pl
dc.subject.en capabilities pl
dc.subject.en agency pl
dc.subject.en justice pl
dc.subject.en well-being pl
dc.description.number 3 (29) pl
dc.description.points 9 pl
dc.description.publication 0,94 pl
dc.identifier.doi 10.7366/1898352932912 pl
dc.title.journal Zarządzanie Publiczne = Public Governance pl
dc.title.volume Podmiotowość pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Filozofii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 12 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2015 B]: 14


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0