Jagiellonian University Repository

From multilingual to monolingual dictionaries : a historical overview of Polish lexicography

pcg.skipToMenu

From multilingual to monolingual dictionaries : a historical overview of Polish lexicography

Show full item record

dc.contributor.author Gruszczyński, Włodzimierz pl
dc.contributor.author Saloni, Zygmunt pl
dc.date.accessioned 2019-02-26T09:56:36Z
dc.date.available 2019-02-26T09:56:36Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.issn 1732-8160 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/69237
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title From multilingual to monolingual dictionaries : a historical overview of Polish lexicography pl
dc.title.alternative Od słownika wielojęzycznego do jednojęzycznego : rzut oka na dzieje polskiej leksykografii pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 205-227 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 222-227 pl
dc.abstract.pl Artykuł jest poświęcony dziejom polskiej leksykografii od jej średniowiecznych początków do czasów obecnych. Pierwszy ważny okres jej historii to wiek XVI, kiedy opublikowano zarówno praktyczne słowniczki przeznaczone do nauki łaciny, jak i obszerny słownik łacińsko-polski. Najważniejsze dzieła polskiej leksykografii powstały w okresie rozbiorów. Były to: sześciotomowy Słownik języka polskiego Samuela Lindego (1807-1814) i ośmiotomowy Słownik warszawski (1900-1927) Jana Karłowicza, Adama Antoniego Kryńskiego i Władysława Niedźwiedzkiego. Po drugiej wojnie światowej zespół kierowany przez Witolda Doroszewskiego przygotował trzeci wielki słownik polszczyzny (1958-1969). Stał się on punktem wyjścia dla innych polskich słowników. pl
dc.abstract.en The article is devoted to the history of Polish lexicography from its origin in the late Middle Ages until now. Its first important period is the sixteenth century when both practical dictionaries for students and a large Latin-Polish dictionary were published. The greatest achievements of Polish monolingual lexicography were gained in the 19th century and at the beginning of the 20th century, when Poland did not exist as a state and its territory was divided between Russia, Austria and Prussia (Germany). These were 6-volume Samuel Linde's Dictionary (1807-1814) and 8-volume Warsaw Dictionary (1900-1927) by Jan Karłowicz, Adam Antoni Kryński and Władysław Niedźwiedzki. After the Second World War the team led by Witold Doroszewski compiled the third large dictionary of Polish (1958-1969). It became the point of departure for other dictionaries prepared in Poland. pl
dc.subject.pl leksykografia polska pl
dc.subject.pl historia leksykografii pl
dc.subject.pl polskie słowniki pl
dc.subject.pl Słownik warszawski pl
dc.subject.pl Doroszewski pl
dc.subject.en Polish lexicography pl
dc.subject.en history of lexicography pl
dc.subject.en Polish dictionaries pl
dc.subject.en Warsaw Dictionary pl
dc.subject.en Doroszewski pl
dc.description.volume 8 pl
dc.description.number 4 pl
dc.identifier.doi 10.4467/23005920SPL.13.010.1691 pl
dc.identifier.eissn 2300-5920 pl
dc.title.journal Studies in Polish Linguistics pl
dc.language.container eng pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa