Jagiellonian University Repository

A position on classifiicatory adjectives in Polish

A position on classifiicatory adjectives in Polish

Show full item record

dc.contributor.author Linde-Usiekniewicz, Jadwiga pl
dc.date.accessioned 2019-02-26T08:39:04Z
dc.date.available 2019-02-26T08:39:04Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.issn 1732-8160 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/69214
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title A position on classifiicatory adjectives in Polish pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 103-126 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 124-125 pl
dc.abstract.pl Artykuł stanowi odpowiedź na tekst Cetnarowskiej, Pysz i Trugman (2011a), w którym autorki odnoszą się krytycznie do opisu polskich przydawek postpozycyjnych, zaproponowanego przez Rutkowskiego i Progovac (2005) i Rutkowskiego (2007) oraz proponują własny opis oparty na modelu Boucharda (2002). W niniejszym artykule twierdzi się, że spór wynika z różnic w sposobie rozumienia terminu "klasyfikujący", stosowanego w odniesieniu do przydawek. W ujęciu Cetnarowskiej, Pysz i Trugman (2011b) "przydawka klasyfikująca zawęża denotację nadrzędnego rzeczownika", natomiast w ujęciu Rutkowskiego (2007) pojęcie to jest węższe i odnosi się do sytuacji, w której wyodrębnia się klasę potencjalnych denotatów w kontraście do innej klasy. Co więcej, Rutkowski i Progovac określają mianem "klasyfikujących" jedynie przydawki postpozycyjne, natomiast Cetnarowska, Pysz i Trugman zaliczają do klasyfikujących także tzw. przydawki klasyfikujące ruchome, mogące poprzedzać rzeczownik. W artykule sugeruje się, iż jakkolwiek podejście Cetnarowskiej, Pysz i Trugman (CPT) w większym stopniu ujmuje fakty empiryczne, w żadnym z proponowanych modeli nie jest możliwy pełny opis właściwości semantyczno-składniowych polskich przydawek postpozycyjnych. pl
dc.abstract.en The paper is constructed as a response to Cetnarowska, Pysz and Trugman's (2011a) paper on classificatory adjectives in Polish. Cetnarowska, Pysz and Trugman (CPT) argue in it against Rutkowski and Progovac's (2005) and Rutkowski's (2007) account of classificatory adjectives in Polish and instead propose an alternative analysis, based on Bouchard's (2002) representational model. In the present paper it is claimed that the controversy between those two approaches actually stems from differences in the understanding of the term 'classificatory adjective': Cetnarowska, Pysz and Trugman (2011b) seem to deem as 'classificatory' adjectives "restricting the denotation of the noun they modify," while Rutkowski (2007) seems to consider 'classificatory' only those adjectives that establish at least two contrasting classes of possible referents. Crucially, for Rutkowski and Progovac only post-nominal adjectives are deemed classificatory, while Cetnarowska, Pysz and Trugman postulate a class of 'migrating classificatory adjectives' that can appear both pre- and postnominally. This paper presents some arguments that CPT's view is better suited to Polish phenomena, but also suggests that neither the derivational model proposed by Rutkowski and Progovac nor the representational model is capable of fully accounting for syntacticsemantic phenomena involved in Polish nominal phrases with post-nominal adjectives. pl
dc.subject.pl przydawka klasyfikująca pl
dc.subject.pl fraza klasyfikująca pl
dc.subject.pl szyk przydawek w polszczyźnie pl
dc.subject.en classificatory adjective pl
dc.subject.en classificatory phrase pl
dc.subject.en adjective order in Polish pl
dc.description.volume 8 pl
dc.description.number 3 pl
dc.identifier.doi 10.4467/23005920SPL.13.006.1541 pl
dc.identifier.eissn 2300-5920 pl
dc.title.journal Studies in Polish Linguistics pl
dc.language.container eng pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa