Jagiellonian University Repository

Samuraj a sprawa europejska

Samuraj a sprawa europejska

Show full item record

dc.contributor.author Zemanek, Bogdan [SAP11019226] pl
dc.date.accessioned 2019-02-22T13:47:20Z
dc.date.available 2019-02-22T13:47:20Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 0860-0562 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/69080
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Samuraj a sprawa europejska pl
dc.title.alternative Samurai and the European question pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 235-249 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 248 pl
dc.identifier.weblink http://czasopisma.tnkul.pl/index.php/sn/article/view/9987 pl
dc.abstract.pl Tekst analizuje pierwotne pochodzenie grafik z Albumu Orbis: japońskich mnichów (t. I) i japońskiego łucznika (t. III). Zapożyczone przez Norwida z Le Japon illustré Aimé Humberta ilustracje są przekształconymi fotografiami autorstwa Felice Beato, przetworzonymi na grafiki drukowane w prasie i książce, a następnie przerysowane lub wycięte przez Norwida i umieszczone w nowym kontekście ilustracyjno-narracyjnym Albumu. To kilkuetapowe zapożyczanie (fotografia-grafika-rysunek) i związane z tym przekształcenia ilustrują nie-bezpośredni charakter przepływu wiedzy między Japonią a Europą w połowie XIX w. Ta wymiana kulturowa była silnie osadzona w kontekście europejskiej, w tym francuskiej, ekspansji kolonialnej w Azji. Umieszczenie przez Norwida ryciny japońskiego łucznika między obrazami z wczesnego europejskiego średniowiecza może sugerować, że stworzył on paralelę między działaniami dynastii karolińskiej względem papiestwa i działaniami pierwszych siogunów rodu Minamoto względem japońskiego dworu cesarskiego, tak jak te ostatnie opisuje A. Humbert. pl
dc.abstract.en The article analyses the origins of the pictures in C.K. Norwid's Album Orbis: Japanese monks from vol. I and a Japanese archer from vol. III. Norwid borrowed the illustrations from Aimé Humbert's book Le Japon illustré; these illustrations originated as photographs by Felice Beato, transformed first into graphics printed in books and in press articles, and later cut-out or re-drawn by Norwid and placed in an entirely new illustrative and narrative context within his Album. Such multi-stage borrowing (photography-graphic-drawing) required many modifications; this process reflected the indirect and multi-stage transfer of knowledge between Japan and Europe in the 19th century and this knowledge exchange was taking place in the context of European, including French, colonial expansion in Asia. The fact that Norwid placed the Japanese archer among illustrations from early medieval Europe may suggest that he wanted to create a parallel between the actions of the Carolingian dynasty towards the papacy and the actions undertaken by the first Minamoto shoguns with regard to the Japanese emperor, as the latter were described by A. Humbert. pl
dc.subject.pl Album Orbis pl
dc.subject.pl Aimé Humbert pl
dc.subject.pl Felice Beato pl
dc.subject.pl orientalizm pl
dc.subject.pl wymiana kulturowa pl
dc.subject.pl Japonia pl
dc.subject.en Album Orbis pl
dc.subject.en Japan pl
dc.subject.en cultural exchange pl
dc.subject.en Felice Beato pl
dc.subject.en orientalism pl
dc.subject.en Aimé Humbert pl
dc.description.volume 36 pl
dc.identifier.doi 10.18290/sn.2018.36-11 pl
dc.identifier.eissn 2544-4433 pl
dc.title.journal Studia Norwidiana pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-02-21 pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2018 C]: 13


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa