Jagiellonian University Repository

Typy męczenników i wzory męczeństwa w szyickim islamie

pcg.skipToMenu

Typy męczenników i wzory męczeństwa w szyickim islamie

Show full item record

dc.contributor.author Abassy, Małgorzata [SAP11019475] pl
dc.date.accessioned 2019-02-20T15:23:00Z
dc.date.available 2019-02-20T15:23:00Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 2451-4985 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/68886
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Typy męczenników i wzory męczeństwa w szyickim islamie pl
dc.title.alternative Types of martyrs and patterns of martyrdom in the Shi’ite Islam pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 37-55 pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/PKKS/2018/Vol-XIV/art/13302/ pl
dc.abstract.pl Celem rozważań w niniejszym artykule jest przedstawienie wybranych przykładów męczenników w szyickim islamie na tle przemian kulturowo-społecznych współczesnego Iranu. Idea szahadat jest jednym z najbardziej żywotnych wzorów kulturowych, aktywizujących się szczególnie w czasach uznanych przez muzułmanów za opresyjne wobec wyznawców islamu. Połączenie koncepcji męczeństwa z ważnymi dla szyickiego islamu pojęciami zolm (przemoc) i adalat (sprawiedliwość) generuje nowe treści słowa dżihad (walka). W artykule został omówiony podstawowy paradygmat: bitwa pod Kerbelą, a następnie - jego współczesne realizacje: w czasie dwóch rewolucji: konstytucyjnej (1905-1911) oraz islamskiej (1979) Wykazano, że to właśnie w atmosferze rewolucyjnego wrzenia, gdy społeczeństwo staje w obliczu krwawych aktów przemocy, ożywają wzory męczeństwa. pl
dc.abstract.en The discussion over the chosen examples of martyrs in Shi’i Islam, upon the background of socio-cultural changes of contemporary Iran is the purpose of this paper. The idea of shahadat is one the most vital cultural patterns, that became activated in the periods regarded by Muslims as oppressive for them. Merging the concept of martyrdom with notions as zolm (violence) and adalat (justice), so important for the Shi’i Islam generates new content of the word jihad. The basic pattern of the Kerbela battle was discussed in the paper. Its contemporary actualizations: during the Constitutional Revolution (1905-1911) and the Islamic Revolution (1979) were then analyzed. It was proven that the patterns of martyrdom are activated in the atmosphere of revolutionary turmoil when a society faces bloody acts of violence. pl
dc.subject.pl kultura pl
dc.subject.pl męczeństwo pl
dc.subject.pl islam pl
dc.subject.pl Iran pl
dc.subject.en culture pl
dc.subject.en martyrdom pl
dc.subject.en Islam pl
dc.description.volume 14 pl
dc.identifier.doi 10.4467/25439561KSR.18.002.9360 pl
dc.identifier.eissn 2543-9561 pl
dc.title.journal Kultura Słowian pl
dc.title.volume Heroizm i martyrologia w kulturze Słowian pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-02-18 pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Rosji i Europy Wschodniej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska