Jagiellonian University Repository

Kapitał kulturowy odbiorców a graficzna forma reklamy prasowej

pcg.skipToMenu

Kapitał kulturowy odbiorców a graficzna forma reklamy prasowej

Show full item record

dc.contributor.author Łuczaj, Kamil [USOS62948] pl
dc.date.accessioned 2019-02-19T07:29:48Z
dc.date.available 2019-02-19T07:29:48Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 0555-0025 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/68673
dc.language pol pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Kapitał kulturowy odbiorców a graficzna forma reklamy prasowej pl
dc.title.alternative Cultural capital of the audience and the graphic form of press advertisements pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 435-455 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 454-455 pl
dc.abstract.en This article attempts to empirically verify the theory of aesthetic taste formulated by Pierre Bourdieu. The research materiał consists of press advertisements. 2140 advertisements from five nationwide magazines aimed at different audiences were analyzed using the content analy­ sis technique, which was enriched with qualitative elements. The analysis was conducted from August 2012 to September 2013. The article is part of a larger research project analyzing the aesthetics of Polish press advertisements. Results of the analysis indicate that the hypotheses, which can be derived from Bourdieu's work, are accurate. Advertisements addressed to people with higher levels of cultural capital are simpler in relation to the form, and they often refer to global culture (they avoid local contexts). Moreover, this type of advertising is likely to take place in the city and people presented there, as opposed to advertising addressed to poorer and less educated people, are not the average people as they usually appear with the attributes of social prestige. pl
dc.abstract.other Artykuł stanowi próbę empirycznej weryfikacji teorii gustu estetycznego, sformułowanej przez Pierre’a Bourdieu. Materiałem badawczym jest reklama prasowa. 2140 reklam z pięciu ogólnopolskich czasopism, skierowanych do różnych grup odbiorców, zbadano za pomocą ilościowej analizy zawartości, wzbogaconej o elementy jakościowe. Artykuł stanowi część większego projektu badającego estetykę polskiej reklamy prasowej. Wyniki analizy wskazują, że hipotezy, które można wyprowadzić z prac Bourdieu, okazały się trafne. Reklamy skierowane do osób z wyższym poziomem kapitału kulturowego są prostsze w formie i częściej odwołują się do kultury globalnej (unikają lokalności). Ponadto akcja reklam tego typu częściej dzieje się w mieście, a ich bohaterami - w przeciwieństwie do reklam skierowanych do osób uboższych i gorzej wykształconych - nie są osoby przeciętne, lecz wyposażone w atrybuty prestiżu społecznego. pl
dc.subject.pl prasa pl
dc.subject.pl reklama prasowa pl
dc.subject.pl kapitał kulturowy pl
dc.subject.pl teoria gustu pl
dc.subject.pl analiza zawartości pl
dc.subject.en press pl
dc.subject.en advertisement pl
dc.subject.en aesthetics pl
dc.subject.en content analysis pl
dc.description.volume 57 pl
dc.description.number 3 (219) pl
dc.identifier.doi 10.4467/2299-6362PZ.14.025.2359 pl
dc.identifier.eissn 2299-6362 pl
dc.title.journal Zeszyty Prasoznawcze pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Socjologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 12 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2014 B]: 8


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych