Jagiellonian University Repository

"Stopy, do czego was potrzebuję, gdy mam skrzydła do latania" : malarstwo Fridy Kahlo jako odzwierciedlenie sytuacji cierpienia

"Stopy, do czego was potrzebuję, gdy mam skrzydła ...

Show full item record

dc.contributor.author Pietrzak, Agata pl
dc.date.accessioned 2019-02-15T07:16:07Z
dc.date.available 2019-02-15T07:16:07Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 2299-1638 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/68432
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title "Stopy, do czego was potrzebuję, gdy mam skrzydła do latania" : malarstwo Fridy Kahlo jako odzwierciedlenie sytuacji cierpienia pl
dc.title.alternative "Feet, what do I need you for if I have wings to fly" : Frida Kahlo's painting as a reflection of suffering pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 63-86 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 85-86 pl
dc.identifier.weblink https://doktoranci.uj.edu.pl/documents/1167150/141794496/5_pietrzak_63_86.pdf pl
dc.abstract.pl Celem niniejszego artykułu jest próba przedstawienia malarstwa Fridy Kahlo jako kompensacyjnej formy rozwoju aktywności własnej artystki oraz odzwierciedlenie sytuacji cierpienia, które odegrało zasadniczą rolę w jej twórczości. Malarstwo Kahlo stanowi zapis konkretnych, dramatycznych wydarzeń z jej życia: ograniczonej sprawności ruchowej, fizycznego cierpienia, operacji chirurgicznych, niemożności posiadania dzieci czy wreszcie trudnego i burzliwego małżeństwa. Autorka opisuje wybrane dzieła, przepełnione osobistą symboliką i bolesnymi emocjami. W dalszej części pracy, opierając się na biografii Fridy Kahlo, jej własnych wypowiedziach oraz literaturze przedmiotu, autorka wskazuje, że malarstwo stało się dla artystki kompensacyjną formą samorealizacji oraz sposobem na radzenie sobie z odczuwanym cierpieniem. pl
dc.abstract.en The aim of this article is to present Frida Kahlo's painting as an compensatory development of her own activity and to reflect the situation of suffering, which played a fundamental role in her work. Kahlo's work is a kind of private diary, full of specific, dramatic events in her life: physical disability, suffering, surgical operations, inability to have children and finally a difficult and turbulent marriage. The author describes selected paintings filled with personal symbolism and painful emotions. In the further part of the work, based on the biography of Frida Kahlo, her own statements and the literature of the subject, she indicates that painting has become a compensatory form of self-realization for the artist and a way to deal with suffering. pl
dc.subject.pl Frida Kahlo pl
dc.subject.pl cierpienie pl
dc.subject.pl niepełnosprawność i twórczość pl
dc.subject.pl malarstwo pl
dc.subject.pl samorealizacja pl
dc.subject.en Frida Kahlo pl
dc.subject.en suffering pl
dc.subject.en physical disability and art pl
dc.subject.en painting pl
dc.subject.en self-realization pl
dc.description.number 22 (3) pl
dc.identifier.doi 10.26361/ZNTDH.09.2018.22.05 pl
dc.identifier.eissn 2082-9469 pl
dc.title.journal Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2019-02-15 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Psychologii Stosowanej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska