Jagiellonian University Repository

Publication PBN data

pcg.skipToMenu

Recent advances in visible light-driven water oxidation ...Publication affiliation to faculty

author/editor Wydział Chemii Not affiliated
Kong, Dan
Zheng, Yun
Kobielusz Marcin
Wang, Yiou
Bai, Zhiming
Macyk Wojciech
Wang, Xinchen
Tang, Junwang

Number of staff employed in faculty in year of publication

author/editor Wydział Chemii
Kong, Dan
Zheng, Yun
Kobielusz Marcin
Wang, Yiou
Bai, Zhiming
Macyk Wojciech
Wang, Xinchen
Tang, Junwang

Author's area of expertise

author/editor Wydział Chemii
Kong, Dan
Zheng, Yun
Kobielusz Marcin
Wang, Yiou
Bai, Zhiming
Macyk Wojciech
Wang, Xinchen
Tang, Junwang