Jagiellonian University Repository

Metal w cieniu kwitnącej wiśni : specyfika i przemiany gatunku na gruncie japońskim

pcg.skipToMenu

Metal w cieniu kwitnącej wiśni : specyfika i przemiany gatunku na gruncie japońskim

Show full item record

dc.contributor.author Kiejziewicz, Agnieszka [USOS220653] pl
dc.date.accessioned 2019-02-13T15:02:18Z
dc.date.available 2019-02-13T15:02:18Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 2083-7275 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/68313
dc.description.statementofresponsibility 10 pl
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pl/legalcode *
dc.title Metal w cieniu kwitnącej wiśni : specyfika i przemiany gatunku na gruncie japońskim pl
dc.title.alternative Metal in the shade of a blooming cherry : the specificity and transformation of the genre on the basis of Japanese pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.version 10 pl
dc.description.physical 117-126 pl
dc.identifier.weblink http://studiadecultura.up.krakow.pl/issue/current/showToc pl
dc.abstract.pl W niniejszym artykule autorka zarysowuje cechy charakterystyczne japońskiego metalu w kolejnych dekadach jego rozwoju, co następuje poprzez przedstawienie twórczości wybranych zespołów, działalności fanów oraz wskazanie źródeł inspiracji artystów. Istotnym elementem zaprezentowanej analizy jest rozwój zjawisk kulturowych towarzyszących przemianom muzyki metalowej, takich jak subkultury zoku czy estetyka visual kei.Wychodząc od wpływu rockabilly, inspirowanego twórczością zachodnią, na pojawienie się muzyki rockowej, a potem metalowej, autorka pokazuje kierunki rozwoju gatunku, sytuujące w szerszej perspektywie przemian japońskiego przemysłu muzycznego. pl
dc.abstract.en In the presented article the author depicts the distinctive features of the Japanese metalmusic in the different decades of its development, what she accomplishes through showingthe achievements of the chosen artists. She also focuses on pointing out the primary sourcesof their inspirations that influenced the described genre. The significant part of the presentedanalysis in the development of the cultural phenomena accompanying the development of themusic - such as zoku sub-cultures and visual kei aesthetic. Starting from the rockabilly musicthat influenced Japan in the 60s and contributed to rock and metal music, the author depictsthe ways of development of the metal genre, situating them in the broader perspective of thechanges in the Japanese music industry. pl
dc.subject.pl japoński metal pl
dc.subject.pl rockabilly pl
dc.subject.pl X Japan pl
dc.subject.pl Babymetal pl
dc.subject.pl visual kei pl
dc.subject.pl zoku pl
dc.subject.pl muzyka japońska pl
dc.subject.en Japanese metal music pl
dc.subject.en rockabilly pl
dc.subject.en X Japan pl
dc.subject.en Babymetal pl
dc.subject.en visual kei pl
dc.subject.en zoku pl
dc.subject.en Japanese music pl
dc.description.series Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, ISSN 1689-9903; 258 pl
dc.description.number 3 pl
dc.identifier.doi 10.24917/20837275.10.3.10 pl
dc.identifier.eissn 2391-4432 pl
dc.title.journal Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura pl
dc.title.volume Metal studies : studia nad kulturą metalową pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-01-25 pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2018 B]: 8


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa