Jagiellonian University Repository

Zanikający chiński kolektywizm : przyczyny zmian w mentalności i zachowaniu młodych Chińczyków

pcg.skipToMenu

Zanikający chiński kolektywizm : przyczyny zmian w mentalności i zachowaniu młodych Chińczyków

Show full item record

dc.contributor.author Sarek, Katarzyna [SAP14016425] pl
dc.date.accessioned 2019-02-13T13:53:32Z
dc.date.available 2019-02-13T13:53:32Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 0035-7707 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/68296
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl *
dc.title Zanikający chiński kolektywizm : przyczyny zmian w mentalności i zachowaniu młodych Chińczyków pl
dc.title.alternative Disappearing Chinese collectivism : changes in mentality and behavior of young Chinese pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 109-120 pl
dc.abstract.pl Tradycyjne postrzeganie Chin jako kraju kolektywistycznego powoli przestaje być prawdziwe. Po zmianach gospodarczych nadchodzą zmiany społeczne, w wyniku których kolektywizm sukcesywnie ustępuje miejsca indywidualizmowi. Zmiany zachodzą w wielu sferach życia: prywatnie - zastępowanie dużej, wielopokoleniowej rodziny rodziną nuklearną z jednym dzieckiem, wzrost liczby rozwodów, ochrona prywatności jednostki; na gruncie zawodowym - pojawienie się zagranicznych firm o innej kulturze pracy, konkurencja i "wyścig szczurów"; w sferze moralnej - werbalny stosunek do wartości kolektywistycznych, które nie pasują do prywatnych wzorców zachowań. Rozwój gospodarczy Chin i faktyczna promocja wartości kapitalistycznych, z trwałym przywiązaniem werbalnym do wartości socjalistycznych, spowodowały, że coraz więcej Chińczyków, zwłaszcza z pokolenia post-80. i młodszych, nie identyfikuje się dłużej z wartościami starszych pokoleń i stawia własny interes w interesie rodziny, grupy pokrewieństwa lub narodu. Różnica między oficjalną retoryką a deklarowanym przywiązaniem do kolektywizmu powoli rośnie, a realia kapitalistyczne zmuszają ludzi do indywidualistycznych zachowań i rywalizacji o dostęp do dóbr i zasobów. pl
dc.abstract.en The traditional perception of China as a collectivist country is slowly ceasing to be true. After the economic changes, the social changes are coming, as a result of which collectivism slowly gives way to individualism. Changes take place in many spheres of life: private—replacing a large, multi-generational family with a nuclear family with one child, a growing number of divorces, protection of the individual’s privacy; professional—the emergence of foreign companies with a different culture of work, competition and "rat race"; moral—verbal persistence to collectivist values that do not match the private patterns of behavior. China’s economic development and the actual promotion of capitalist values, with the persistent verbal attachment to socialist values, have caused an increasing number of Chinese people, especially those from the so-called post-80 generation and younger, to not identify any longer with the values of older generations and put their own interest over the interest of the family, kinship group or nation. The gap between official rhetoric and the declared attachment to collectivism is slowly growing, and the capitalist realities are forcing people to individualistic behavior and competition for access to goods and resources. pl
dc.subject.pl chiński kolektywizm pl
dc.subject.pl chińskie społeczeństwo pl
dc.subject.pl mentalność pl
dc.subject.pl indywidualizm pl
dc.subject.en Chinese collectivism pl
dc.subject.en Chinese society pl
dc.subject.en mentality pl
dc.subject.en individualism pl
dc.description.volume 66 pl
dc.description.number 9 pl
dc.description.publication 0,8 pl
dc.identifier.doi 10.18290/rh.2018.66.9-5 pl
dc.identifier.eissn 2544-5200 pl
dc.title.journal Roczniki Humanistyczne pl
dc.language.container pol pl
dc.participation Sarek, Katarzyna: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Orientalistyki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2018 C]: 15


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa