Jagiellonian University Repository

Accounting manipulations related to financial assets

pcg.skipToMenu

Accounting manipulations related to financial assets

Show full item record

dc.contributor.author Kutera, Małgorzata [SAP11018375] pl
dc.date.accessioned 2019-02-13T10:21:50Z
dc.date.available 2019-02-13T10:21:50Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 2080-6000 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/68253
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Accounting manipulations related to financial assets pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 23-29 pl
dc.identifier.weblink https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/69067/edition/45489/content?ref=desc pl
dc.abstract.pl Głównym celem opracowania jest prezentacja rodzajów i skutków manipulacji księgowych w zakresie aktywów finansowych, głównie w kontekście ich wpływu na prezentowane wyniki finansowe przedsiębiorstw. Podstawę metodyki badawczej stanowi analiza krytyczna istniejących rozwiązań prawnych oraz studium przypadków. Wybrano trzy różne podmioty, które były audytowane przez autora, i na ich podstawie przedstawiono najczęściej stosowane techniki nadużyć księgowych. Dotyczą one wyceny oraz prezentacji w sprawozdaniach finansowych pakietów akcji notowanych na giełdzie, jak również udziałów niepodlegających rynkom regulowanym. Wyniki badań jednoznacznie potwierdzają, że obecny stan regulacji prawa bilansowego w tym zakresie pozostawia dość duży zakres swobody w ich interpretacji. Wykwalifikowani księgowi umiejętnie korzystają z tych luk prawnych i w znaczącym stopniu wykorzystują je do kreowania lepszego obrazu przedsiębiorstwa. pl
dc.abstract.en The main purpose of this paper is to present the types and consequences of accounting manipulations concerning financial assets, mainly in the context of their impact on the financial results presented by enterprises. The research methodology is based on a critical analysis of the current legal solutions and case studies. Three different entities audited by the author have been selected to illustrate the most frequently used techniques of accounting manipulations. These relate to the pricing and presentation of blocks of shares listed on the stock exchange as well as shares not traded on a regulated market in the financial statements. The research results unambiguously confirm that the current wording of the provisions of the accounting balance sheet law in this regard leave a rather large degree of freedom in their interpretation. Qualified accountants skilfully use these legal gaps to a significant extent to paint a better picture of the enterprise. pl
dc.subject.pl manipulacje księgowe pl
dc.subject.pl rachunkowość kreatywna pl
dc.subject.pl aktywa finansowe pl
dc.subject.pl wycena udziałów i akcji pl
dc.subject.en accounting manipulations pl
dc.subject.en creative accounting pl
dc.subject.en financial assets pl
dc.subject.en share pricing pl
dc.description.volume 23 pl
dc.description.number 3 pl
dc.description.publication 0,5 pl
dc.identifier.doi 10.15611/ms.2018.3.03 pl
dc.identifier.eissn 2449-9803 pl
dc.title.journal Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2019-02-12 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2018 B]: 10


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska