Jagiellonian University Repository

Fałszywe wiadomości : antydobra w ekosystemie informacji

pcg.skipToMenu

Fałszywe wiadomości : antydobra w ekosystemie informacji

Show full item record

dc.contributor.author Chyliński, Marek pl
dc.date.accessioned 2019-02-11T10:56:48Z
dc.date.available 2019-02-11T10:56:48Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 2545-2320 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/68060
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pl/legalcode *
dc.title Fałszywe wiadomości : antydobra w ekosystemie informacji pl
dc.title.alternative Fake news : demerit goods in the information ecosystem pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 6-22 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 21-22 pl
dc.identifier.weblink https://compress.edu.pl/pl/e-wydania/item/falszywe-wiadomosci-antydobra-w-ekosystemie-informacji pl
dc.abstract.pl W sondażu przeprowadzony w lutym 2018 r. na zlecenie Komisji Europejskiej 48 proc. Polaków przyznało, że codziennie lub prawie codziennie spotyka się z wiadomościami, które zniekształcają rzeczywistość lub są nieprawdziwe; 27 proc. spotyka się z fake newsami przynajmniej raz w tygodniu. Raport potwierdza, że problem fałszywych wiadomości i dezinformacji narasta. Znaczna część odbiorców mediów ma świadomość utrudnień w dostępie do rzetelnych źródeł informacji, wprowadzania w błąd, celowej dezorientacji, która wywołuje trudności ze zrozumieniem i interpretacją zjawisk. Wychodząc z założenia, że działania informacyjne podejmowane przez media nosiły dotąd cechy produkcji dóbr publicznych o użytecznym charakterze, w niniejszym artykule traktuje się fałszywe wiadomości i postprawdę jako antydobra wywołujące negatywne efekty w komunikacji społecznej. Wskazując konsekwencje dystrybucji alternatywnych faktów i fałszywych wiadomości dla podstawowych kategorii normatywnych, takich jak wolność słowa i swoboda przepływu informacji, postuluje się wdrażanie edukacji medialnej. Przeprowadzona przeze mnie w latach 2012-2017 obserwacja i analiza sposobów poszukiwania i przetwarzania informacji we współczesnych mediach pozwoliła sformułować wniosek, że upadek monopolu tzw. wielkich mediów i skokowy wzrost znaczenia mediów społecznościowych jako źródeł informacji doprowadziły do zdewaluowania imperatywu prawdy jako zasady dyskursu publicznego, a w konsekwencji do głębokiej deprofesjonalizacji dziennikarstwa i mediów. W ten sposób powstały sprzyjające warunki do rozpowszechniania mylących i fałszywych informacji. pl
dc.abstract.en A survey by European Commission, conducted in February 2018 shows, that 48 percent of Poles receive false information every day or almost every day. At the same time a significant proportion of media recipients are aware of difficulties in accessing reliable information. Fake-news is spread with the intent to intentionally mislead and disorientate the readers, which causes difficulties in understanding and interpreting the events. Assuming that the information activities undertaken by the media should bear the characteristics of producing public goods of a useful nature, this article discuses fake-news and post-truth and its negative effects on social communication. Pointing out the consequences of the distribution of alternative facts and this false information for freedom of speech and the free flow of information, the article suggests the implementation of media literacy. Between 2012 and 2017 the author analyzed the ways of searching and processing information in Polish media. His findings suggest, that the fall of the monopoly of the so-called Great media and the rapid rise of social media as a source of information, led to the omission of the truth imperative as a principle of public discourse, and consequently, to a deprofessionalisation of journalism and the media. This created the best environment for spreading of misinformation and fake-news. pl
dc.subject.pl fałszywe informacje pl
dc.subject.pl fakty alternatywne pl
dc.subject.pl dobra informacyjne pl
dc.subject.pl weryfikacja faktów pl
dc.subject.en alternative facts pl
dc.subject.en fact checking pl
dc.subject.en fake news pl
dc.subject.en information goods pl
dc.description.number 4 (1) pl
dc.title.journal Com.press pl
dc.title.volume Fake news pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-07-10 pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa