Jagiellonian University Repository

Case, tense and finite clausal arguments in Polish

pcg.skipToMenu

Case, tense and finite clausal arguments in Polish

Show full item record

dc.contributor.author Miechowicz-Mathiasen, Katarzyna pl
dc.date.accessioned 2019-02-09T10:52:23Z
dc.date.available 2019-02-09T10:52:23Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.issn 1732-8160 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/68009
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Case, tense and finite clausal arguments in Polish pl
dc.title.alternative Przypadek i czas a finitywne zdania argumentowe w języku polskim pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 63-81 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 80-81 pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/SPL/2012/SPL-vol-7-2012/art/1165/ pl
dc.abstract.pl W artykule omówiona jest analiza przedstawiona przez Davida Pesetsky'ego i Esther Torrego w serii artykułów traktujących o związku przypadka z czasem w świetle danych z języka polskiego. Zastosowanie analizy wspomnianych autorów do języka polskiego wykazuje, że omawiane przez autorów kwestie są znacznie bardziej skomplikowane w języku polskim niż w języku angielskim i że rozszerzenie tej analizy o dane z języka polskiego wymagałoby modyfikacji mających wpływ na całokształt ich analizy. Występujące w języku polskim: asymetria dotycząca obecności bądź pominięcia zaimka to w zdaniach argumentowych (mianowicie jego obligatoryjna obecność w pozycji podmiotu czy po przyimku, a opcjonalne występowanie w pozycji dopełnienia czasownika), możliwość ekstrakcji podmiotu zdania podrzędnego w obecności że (czyli leksykalnego komplementyzera), większa dowolność dystrybucyjna argumentów zdaniowych, a także możliwość posiadania dopełnień rzeczownikowych przez przymiotniki i rzeczowniki, wskazują na to, że język polski systematycznie różni się od angielskiego. Choć analiza Pesetsky'ego i Torrego nie jest w swojej obecnej formie w stanie wyjaśnić wszystkich kwestii dotyczących wyżej wymienionych zjawisk, jest ona na tyle spójna, a zarazem atrakcyjna w swoim redukcyjnym podejściu, że warto podjąć się jej modyfikacji aby w rezultacie z powodzeniem można ją było odnieść do wszystkich języków, włączając język polski. W artykule tym podjęta jest więc próba wykazania, że analiza tego typu może być zastosowana do języka polskiego pod warunkiem, że wprowadzone zostaną pewne modyfikacje. Dodatkowo, wykazane zostanie, że niektóre z różnic pomiędzy językami angielskim i polskim są tylko powierzchowne, inne zaś wynikają z głębszych różnic dotyczących składni danego języka. pl
dc.abstract.en In this paper I discuss Polish data in view of Pesetsky and Torrego's (2001, 2004, 2007) proposals. The data suggest that the issues are more complex than they appear in English, and that extending the analysis to Polish would require modifications shedding light on the entire proposal. The Polish to-omission asymmetry, the missing that-t effect, distribution of CP arguments, as well as complementation possibilities of nouns and adjectives will be discussed in detail. It will be argued that $\phi$-features must play a role in Agree relations with the Tns probes, contrary to the recent proposals made by the authors. pl
dc.subject.pl czas pl
dc.subject.pl przypadek pl
dc.subject.pl kategorie gramatyczne (liczba, osoba, rodzaj) pl
dc.subject.pl związek zgody pl
dc.subject.pl argument zdaniowy pl
dc.subject.en tense pl
dc.subject.en case pl
dc.subject.en \phi-features pl
dc.subject.en agreement pl
dc.subject.en clausal arguments pl
dc.description.volume 7 pl
dc.description.number 1 pl
dc.identifier.eissn 2300-5920 pl
dc.title.journal Studies in Polish Linguistics pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2019-02-09 pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa