Jagiellonian University Repository

Pottery analyses as the basis for studying migrations : the case of Danubian pottery groups from the end of 2nd millennium BC

pcg.skipToMenu

Pottery analyses as the basis for studying migrations : the case of Danubian pottery groups from the end of 2nd millennium BC

Show full item record

dc.contributor.author Przybyła, Marcin [SAP11019655] pl
dc.contributor.editor Dzięgielewski, Karol [SAP12018577] pl
dc.contributor.editor Przybyła, Marcin [SAP11019655] pl
dc.contributor.editor Gawlik, Anna [SAP11017983] pl
dc.date.accessioned 2019-02-08T11:55:10Z
dc.date.available 2019-02-08T11:55:10Z
dc.date.issued 2010 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7638-043-8 pl
dc.identifier.isbn 83-7638-043-5 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/67960
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Pottery analyses as the basis for studying migrations : the case of Danubian pottery groups from the end of 2nd millennium BC pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Księgarnia Akademicka pl
dc.description.physical 87-104 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 100-104 pl
dc.abstract.pl W tradycji archeologii środkowoeuropejskiej stosunkowo często zjawiska rozprzestrzenienia się pewnych rodzajów ceramiki interpretowane były jako wynik masowych migracji. W niniejszym artykule zawarte zostały rozważania dotyczące możliwości odróżnienia śladów migracji od kontaktów wymiennych czy też innych form dyfuzji, jak np. rozprzestrzeniania się tzw. pakietu kulturowego. Przedstawiona została również pewna procedura wnioskowania o migracjach w oparciu o analizy ceramiki. Prezentowane rozważania zostały zilustrowane przypadkiem naddunajskich grup ceramiki z końca II tys. przed Chr. Około połowy XII stulecia przed Chr. opisywane nurty stylistyczne rozprzestrzeniły się na całym obszarze Kotliny Karpackiej oraz na wielu sąsiadujących terytoriach, między innymi na obszarze Polski południowej. Zjawisko to w wielu regionach wiązało się z całkowitym zanikiem wcześniejszych tradycji kulturowych pl
dc.abstract.en Spreading of the specific types of pottery was relatively often interpreted as a result of mass migrations in the tradition of Central European archaeology. Presented paper contains deliberations concerning the possibilities of distinguishing the traces of migrations and exchange contacts or other forms of diffusion, such as spreading of the so-called cultural package. It also presents a certain procedurę of concluding about the migrations, founded on pottery analyses. The presented deliberations were i 11 ustrated with the case ofspreading of the Danubian groups of pottery from the end of the 2nd millenium BC. Around the half ofthe 12lh century BC described stylistic currents appeared in the whole Carpathian Basin and in many neighbouring territories, i.a. in southern Poland. This phenomenon was associated in many regions with complete disappearance of the earlier cultural traditions. pl
dc.subject.en Late Bronze Age pl
dc.subject.en Carpathian Basin pl
dc.subject.en pottery analyses pl
dc.subject.en style pl
dc.subject.en migrations pl
dc.description.series Prace Archeologiczne; no. 63 pl
dc.title.container Migrations in Bronze and Early Iron Age Europe pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Historyczny pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 120 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OS pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa