Jagiellonian University Repository

Polityki miejskie

Polityki miejskie

Show full item record

dc.contributor.author Kubicki, Paweł [SAP11019227] pl
dc.contributor.author Gądecki, Jacek pl
dc.date.accessioned 2015-05-09T09:44:07Z
dc.date.available 2015-05-09T09:44:07Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 1733-6716 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/6790
dc.language pol pl
dc.title Polityki miejskie pl
dc.title.alternative Urban policies pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 135-156 pl
dc.abstract.pl Głównym tematem artykułu jest zmieniająca się pozycja miasta we współczesnym świecie i wynikająca z tego konieczność tworzenia i implementowania spójnych polityk miejskich. Autorzy analizują zmieniający się kontekst ekonomiczny, polityczny i społeczno-kulturowy w wymiarze makro, stwarzający nowe możliwości rozwoju dla współczesnych miast. Szczególną uwagę Autorzy skupiają na Polsce wskazując na konsekwencje zaniechań w kształtowaniu spójnych polityk miejskich. W sytuacji braku spójnych polityk miejskich, polskie miasta narażone są na bezwzględną eksploatację globalnego kapitału i doraźnych interesów lokalnych elit politycznych, podcinającą ich podmiotowość, co w konsekwencji hamować będzie proces modernizacji Polski. pl
dc.abstract.en The main subject of this article is the changing status of cities in the contemporary world, and the consequent necessity of creating and implementing coherent urban policies. The authors analyse the changing economical, political and sociocultural contexts in macro dimension, which opens new development possibilities for contemporary cities. The authors pay particular attention to the case of Poland, emphasizing the consequences of omissions in the formation of coherent urban policies. In the scenario where there are no such policies, Polish cities become vulnerable to the inconsiderate exploitation of the global capital, as well as to the dominance of short-term interests of the local political elites undercutting their subjectivity, and thus block the process of the modernization of Poland. pl
dc.subject.pl polityki miejskie pl
dc.subject.pl miejskość pl
dc.subject.pl suburbanizacja pl
dc.subject.pl gentryfikacja pl
dc.subject.en urban policies pl
dc.subject.en urbanity pl
dc.subject.en suburbanization pl
dc.subject.en gentrification pl
dc.description.number 1 (27) pl
dc.description.publication 1 pl
dc.identifier.eissn 2391-6737 pl
dc.title.journal Politeja pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Europeistyki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
.pointsMNiSW [2014 B]: 8


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)