Jagiellonian University Repository

Sekwencja kar łącznych (art. 87 § 2 k.k.) a sekwencja kar (art. 37b k.k.) : wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 2016 r., II KK 295/16

Sekwencja kar łącznych (art. 87 § 2 k.k.) a sekwencja ...

Show full item record

dc.contributor.author Małecki, Mikołaj [SAP13008301] pl
dc.date.accessioned 2019-02-08T08:21:36Z
dc.date.available 2019-02-08T08:21:36Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 1734-5677 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/67908
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.subject.other accumulated sentences pl
dc.subject.other Supreme Court pl
dc.subject.other sequence of sentences pl
dc.title Sekwencja kar łącznych (art. 87 § 2 k.k.) a sekwencja kar (art. 37b k.k.) : wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 2016 r., II KK 295/16 pl
dc.title.alternative Sequence of accumulated sentences (Article 87(2) of the Criminal Code) and sequence of sentences (Article 37b of the Criminal Code) pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 73-80 pl
dc.description.additional Streszcz. w j. ang. s. 80 pl
dc.abstract.pl W glosie zostały zaprezentowane aprobujące uwagi do stanowiska Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 2016 r., II KK 295/16, w kwestii odróżnienia sekwencji kar łącznych, określonej w art. 87 § 2 k.k., od sekwencji kar z art. 37b k.k. Nie jest możliwe orzeczenie sekwencji kar łącznych w wypadku skazania sprawcy wyłącznie na kary jednego rodzaju w postaci kar pozbawienia wolności albo kar ograniczenia wolności. W glosie rozwinięty został wątek interpretacji art. 87 § 2 k.k. w kierunku uznania, iż możliwe jest jego zastosowanie w przypadku zbiegu przestępstw, za które orzeczono jedynie dwie kary pozbawienia wolności i jedną karę ograniczenia wolności (bądź na odwrót), a nawet w przypadku orzeczenia danemu sprawcy tylko jednej kary pozbawienia i jednej kary ograniczenia wolności. Podstawą prawną jednoczesnego nałożenia na danego sprawcę dwóch różnorodzajowych kar, które nie podlegają łączeniu, może być w tym wypadku art. 87 § 2 k.k., stosowany zgodnie z regułą a maiori ad minus, bądź art. 37b k.k. stosowany per analogiam na korzyść sprawcy. pl
dc.abstract.en In the commentary, the Author presents approving comments to the standpoint of the Supreme Court of 16 December 2016 in Case II KK 295/16 on the question of differentiation between the sequence of accumulated sentences under Article 87(2) and the sequence of sentences under Article 37b of the Criminal Code. It is not possible to impose a sequence of accumulated sentences in the case of convicting of the perpetrator exclusively for one kind of punishments such as imprisonment or limitation of liberty. In the commentary, the line of interpretation of Article 87(2) of the Criminal Code is developed towards the assumption that it is possible to apply this Article in the case of concurrence of offences for which the perpetrator is sentenced for two punishments of imprisonment and one punishment of limitation of liberty (or the other way round), and even in the case when the perpetrator is sentenced only for one punishment of imprisonment and one punishment of limitation of liberty. The legal basis for simultaneous imposition of two different punishments, on a given perpetrator, which are not subject to accumulation can be, in this case, Article 87(2) of the Criminal Code applied according to the rule a maiori ad minus,or Article 37b of the Criminal Code applied per analogiam in favour of the perpetrator. pl
dc.subject.en kara łączna pl
dc.subject.en Sąd Najwyższy pl
dc.subject.en sekwencja kar pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.publication 0,51 pl
dc.title.journal Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa pl
dc.language.container pol pl
dc.participation Małecki, Mikołaj: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Prawa Karnego pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl
.pointsMNiSW [2018 B]: 3


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)