Jagiellonian University Repository

A few questions concerning photographs in court decisions

A few questions concerning photographs in court decisions

Show full item record

dc.contributor.author Dudek, Michał [SAP14006177] pl
dc.date.accessioned 2019-02-05T11:56:29Z
dc.date.available 2019-02-05T11:56:29Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 2082-3304 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/67584
dc.language eng pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title A few questions concerning photographs in court decisions pl
dc.title.alternative Kilka pytań na temat fotografii w decyzjach sądowych pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 60-74 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 75. Streszcz. ang. s. 74. pl
dc.identifier.weblink http://archiwum.ivr.org.pl/2451/kilka-pytan-na-temat-fotografii-w-decyzjach-sadowych/ pl
dc.abstract.pl Celem artykułu jest skomentowanie rzadkiej, choć zauważalnej praktyki umieszczania fotografii w decyzjach sądowych. Na tle kilku istniejących studiów na jej temat, zdających się być jednak zbytnio skupionymi na konkretnych przypadkach, niniejszy artykuł proponuje bardziej generalną, a nawet uniwersalną listę problemów związanych z tą praktyką. Rozważa się krótką listę pytań dotyczących włączania fotografii do decyzji sądowych, np.: ‘dlaczego sędziowie umieszczają w decyzjach sądowych fotografie dotyczące faktów relewantnych dla sprawy?’; ‘kto jest adresatem tych fotografii?’; ‘jakie jest źródło użytych fotografii i czy wszystkie źródła są dopuszczalne?’; czy ‘dlaczego niektóre fragmenty decyzji sądowych są okraszone fotografiami a inne nie?’ Rozważenie tych i innych pytań umożliwia konceptualizację wielu problemów związanych z umieszczaniem fotografii w decyzjach sądowych – zwłaszcza problem kryteriów wyboru, który wcześniej nie był osobno komentowany, a jedynie zasugerowany – i prowadzi do konkluzji, że omawiana praktyka, uwikłana w wiele kontrowersji, nie powinna być kontynuowana. pl
dc.abstract.en The aim of this article is to discuss the infrequent, but noticeable, practice of inserting photographs in court decisions. Against the background of the few existing studies on this practice, which seem to be overly case-specific, this article proposes a more general, even universal list of problems connected with it. It addresses a short list of questions about the inclusion of photographs in court decisions, such as, for instance: “Why do judges include in court decisions photographs concerning the case-relevant facts?”; “Who are the addressees of these photographs?”; “What is the source of the photographs used and are all sources allowable?”; and “How come that some segments of court decisions are accompanied by relevant photographs and others are not?”. A discussion of these and other questions enables the conceptualisation of many problems connected with inserting photographs in court decisions – most notably, that of the criteria of choice, which previously has not been explicitly addressed, but barely hinted at – and leads to the conclusion that the practice in question, surrounded by many controversies, should be discontinued. pl
dc.subject.pl prawo pl
dc.subject.pl wizualność pl
dc.subject.pl decyzje sądowe pl
dc.subject.pl fotografie pl
dc.subject.en law pl
dc.subject.en visuality pl
dc.subject.en court decisions pl
dc.subject.en photographs pl
dc.description.number 2 (17) pl
dc.description.points 6 pl
dc.description.publication 1,36 pl
dc.title.journal Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-02-05 pl
dc.participation Dudek, Michał: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Socjologii Prawa pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 18 pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl
.pointsMNiSW [2018 B]: 6


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)