Jagiellonian University Repository

Nacjonizacja, narodyzacja, unarodowienie : pedagogika kultury narodowej : terminologia i definicje

pcg.skipToMenu

Nacjonizacja, narodyzacja, unarodowienie : pedagogika kultury narodowej : terminologia i definicje

Show full item record

dc.contributor.author Tytko, Marek Mariusz [SAP12014693] pl
dc.date.accessioned 2019-02-04T14:53:10Z
dc.date.available 2019-02-04T14:53:10Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 2082-3487 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/67487
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl *
dc.title Nacjonizacja, narodyzacja, unarodowienie : pedagogika kultury narodowej : terminologia i definicje pl
dc.title.alternative Nationisation, ethnicitisation (pedagogy of national culture : terminology and definitions) pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 63-77 pl
dc.identifier.weblink http://pedkat.pl/images/czasopisma/po14/PED%20OJC%2014%20DRUK.pdf#page=63 pl
dc.abstract.pl 1. Rodzaj artykułu. Artykuł oryginalny, koncepcyjny, teoretyczny jest przyczynkiem do badań kwestii patriotyzmu i narodu. 2. Cel artykułu. Celem artykułu jest pokazanie kwestii nacjonizacji, narodyzacji, unarodowienia, w ramach koncepcji pedagogiki kultury narodowej (pedagogiki narodu, pedagogiki patriotyzmu). 3. Zastosowana metodologia badawcza. Tekst powstał przy użyciu historiograficznej metody analizy dokumentu i logicznej analizy istoty rzeczy (ujęcie istotnościowe). Autor w artykule użył metodologię analizy logicznej i semantycznej pojęć. 4. Główne wyniki analizy. Autor przedstawił kwestie nacjonizacji, narodyzacji, unarodowienia, jako elementy pedagogiki kultury narodowej. Tekst zawiera podstawową terminologię i definicje pojęć w kontekście teorii wychowania patriotycznego/państwowego/narodowego, pedagogiki patriotyzmu oraz pedagogiki narodu. Autor przedstawił terminologię językową - przykłady użycia (podstawowe nazewnictwo). Ponadto autor ukazał zarys teorii nacjonizacji/narodyzacji na wzór teorii socjalizacji/uspołecznienia. Tekst dotyczy takich pojęć, jak 'nacjonizacja', 'narodyzacja', 'unarodowienie', które zostały wraz z kilkudziesięcioma innymi terminami edukacyjnymi zanalizowane i zdefiniowane. 5. Ograniczenia wyników analizy. Wyniki analizy są ograniczone do zakresu pedagogiki patriotyzmu (teorii wychowania patriotycznego). 6. Implikacje praktyczne artykułu. Wyniki analiz można zastosować dla celów dydaktycznych dla studentów, ponadto są tam implikacje teoretyczne - podstawa dla dalszych badań w ramach teorii wychowania patriotycznego. 7. Implikacje społeczne artykułu. Wyniki analizy mają zastosowanie społeczne w społeczności pedagogów, socjologów, politologów, kulturoznawców. 8. Oryginalność artykułu. Nowa wartość, jaką wnosi dany artykuł w stosunku do dotychczasowych badań, polega na stworzeniu teorii od podstaw, ustaleniu pojęć nacjonizacji, narodyzacji i unarodowienia oraz terminów pokrewnych, ich zdefiniowaniu w kontekście pedagogiki kultury narodowej. pl
dc.abstract.en 1. What kind of article. The original, conceptual, theoretical paper is a contribution to research question of patriotism and nation (ethnicity). 2. The goal of an article: The article aims at presenting question nationisation, ethnicitisation, in the frame of concept of national culture pedagogy (pedagogy of nation, pedagogy of patriotism). 3. The research method applied. The text has been written by the using the historiographical method of document analysis and logical analysis of thing essence (essential aspect). The author of the article used a method of logic and semantic analysis of terms. 4. Main results. The author presented questions nationisation, ethnicitisation, as the elements of pedagogy of national culture. The text includes the basic terminology and definitions of terms in the context of theory of patriotic/state/national upbringing, pedagogy of patriotism and pedagogy of nation. The author presented linguistic terminology, samples of the using (basic nomenclature). Additionally, the author presented an outline of theory of nationisation/ethnicitisation, following the theory of socialization. The text concerns such terms as 'nationisation', 'ethnicitisation', which were analysed and defined together with tens another educational terms. 5. The limits of the results. The results are limited to the field of pedagogy of patriotism (theory of patriotic upbringing). 6. Practical implications of the article. The results of the analysis can be applied for the didactic reasons for students, moreover, there are theoretical implications - grounds for further research in the frame of patriotic upbringing theory. 7. Social implications of the article. These results are socially applicable in society of educators, sociologists, politologists, researchers of culture. 8. The novelty of the article. New insights introduced by the article with regards to the current literature is that it created theory in the background, creation of terms such as 'nationisation', 'ethnicitisation' and similar terms, their definitions in the context of national culture pedagogy. pl
dc.subject.pl naród pl
dc.subject.pl nacjonizacja pl
dc.subject.pl unarodowienie pl
dc.subject.pl narodyzacja pl
dc.subject.pl edukacja pl
dc.subject.pl wychowanie pl
dc.subject.pl pedagogika pl
dc.subject.pl pedagogika kultury pl
dc.subject.pl pedagogika kultury narodowej pl
dc.subject.pl terminologia pedagogiczna pl
dc.subject.pl wychowanie patriotyczne pl
dc.subject.pl wychowanie narodowe pl
dc.subject.pl wychowanie państwowe pl
dc.subject.pl edukacja narodowa pl
dc.subject.pl edukacja państwowa pl
dc.subject.pl edukacja patriotyczna pl
dc.subject.pl patriotyzm pl
dc.subject.pl teoria wychowania pl
dc.subject.pl Polska pl
dc.subject.pl socjologia narodu pl
dc.subject.pl pedagogika narodu pl
dc.subject.pl kultura narodu pl
dc.subject.pl kultura patriotyzmu pl
dc.subject.pl pedagogika patriotyzmu pl
dc.subject.en nation pl
dc.subject.en ethnicity pl
dc.subject.en nationisation pl
dc.subject.en ethnicitisation pl
dc.subject.en education pl
dc.subject.en upbringing pl
dc.subject.en pedagogy pl
dc.subject.en pedagogy of culture pl
dc.subject.en pedagogy of national culture pl
dc.subject.en pedagogical terminology pl
dc.subject.en patriotic upbringing pl
dc.subject.en national upbringing pl
dc.subject.en state upbringing pl
dc.subject.en national education pl
dc.subject.en state education pl
dc.subject.en patriotic education pl
dc.subject.en patriotism pl
dc.subject.en theory of education pl
dc.subject.en theory of upbringing pl
dc.subject.en Poland pl
dc.subject.en sociology of nation pl
dc.subject.en pedagogy of nation pl
dc.subject.en culture of nation pl
dc.subject.en culture of patriotism pl
dc.subject.en pedagogy of patriotism pl
dc.description.number 14 (1) pl
dc.description.publication 1,05 pl
dc.title.journal Pedagogia Ojcostwa pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-02-04 pl
dc.affiliation Pion Prorektora ds. polityki kadrowej i finansowej : Biblioteka Jagiellońska pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2017 B]: 5


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa