Jagiellonian University Repository

Australijska polityka imigracyjna na przełomie XX i XXI wieku

Australijska polityka imigracyjna na przełomie XX i ...

Show full item record

dc.contributor.author Lencznarowicz, Jan [SAP11012624] pl
dc.date.accessioned 2019-02-01T17:02:54Z
dc.date.available 2019-02-01T17:02:54Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 2081-6642 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/67354
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Australijska polityka imigracyjna na przełomie XX i XXI wieku pl
dc.title.alternative Australian immigration policy at the turn of the 21st century pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 94-122 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 114-122 pl
dc.identifier.weblink http://oldifis.up.krakow.pl/wp-content/uploads/StudiaSociologica2018_1/CA%c4%9aO%c3%b3%c5%b9.pdf pl
dc.abstract.pl W ostatnich dekadach australijska polityka imigracyjna doprowadziła do wzrostu liczby osadników z rozmaitych krajów emigracyjnych i zmian w procesie ich selekcji oraz sprowo-kowała silne polityczne i ideologiczne spory zarówno w samej Australii, jak i zagranicą. W ar-tykule zarysowano jej historyczne źródła, szczegółowo przedstawiono jej obecny kształt i re-alizację oraz główne czynniki wpływające na jej rozwój. Autor dowodzi, iż także dziś, w epoce globalizacji, państwo australijskie poprzez połączenie rygorystycznej kontroli granic, zmie-rzającej do wzmocnienia w społeczeństwie australijskim poczucia bezpieczeństwa i społecz-nej spójności, z ambitnym programem imigracyjnym zmierza do osiągnięcia dynamicznego ekonomicznego i demograficznego rozwoju, wzmocnionego przez najbardziej pożądane ka-tegorie imigrantów, w tym czasowych pracowników. Polityka imigracyjna, ściśle powiązana z polityką wielokulturowości, która usiłuje sprostać społecznym i kulturowym wyzwaniom powstałym w wyniku długotrwałej masowej imigracji, oraz inspirowana nowymi wyobraże-niami australijskiego narodu i jego tożsamości nadal, choć w odmiennych warunkach, służy jako narzędzie w procesie jego formowania pl
dc.abstract.en In recent decades Australian immigration policy has brought about the rise of the number of settlers from a variety of emigrant countries as well as the change in the selection process and provoked strong political and ideological controversies both in Australia and overseas. This article outlines its historical origins, in detail examines its current form and implementation as well as major factors influencing its development. The author argues that also today, in the era of globalization, the Australian state by the combination of strict border control, intended to strengthen the sense of security and social cohesion in Australian society, and ambitious immigration program aims at achieving dynamic economic and demographic growth, enhanced by the most desirable categories of immigrants, including temporary workers. Immigration policy closely linked to the policy of multiculturalism, which attempts to meet social and cultural challenges posed by long-term mass immigration, and inspired by new visions of the Australian nation and its identity continuous, albeit in different circumstances, to serve as an instrument of nation-building. pl
dc.subject.pl Australia pl
dc.subject.pl australijska polityka imigracyjna pl
dc.subject.pl Australijski Program Migracyjny pl
dc.subject.en Australia pl
dc.subject.en Australian immigration policy pl
dc.subject.en Australian Migration Programme pl
dc.description.series Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, ISSN 1689-9903; 255 pl
dc.description.volume 10 pl
dc.description.number 1 pl
dc.identifier.doi 10.24917/20816642.10.1.7 pl
dc.identifier.eissn 2449-688X pl
dc.title.journal Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Sociologica pl
dc.title.volume Współczesne procesy migracji zamorskich pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-02-01 pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2018 B]: 8


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska