Jagiellonian University Repository

Rocznik Mitoznawczy : Uniwersytet Jagielloński : studia Międzywydziałowej Grupy Badań nad Mitem

pcg.skipToMenu

Rocznik Mitoznawczy : Uniwersytet Jagielloński : studia Międzywydziałowej Grupy Badań nad Mitem

Show full item record

dc.contributor.editor Jarzyńska, Karina [SAP13036966] pl
dc.contributor.editor Kapusta, Anna [USOS26868] pl
dc.contributor.editor Pochłódka-Wątorek, Anna [USOS26874] pl
dc.contributor.editor Wojciechowska, Maria pl
dc.date.accessioned 2019-02-01T10:45:38Z
dc.date.available 2019-02-01T10:45:38Z
dc.date.issued 2006 pl
dc.identifier.isbn 83-233-2162-0 pl
dc.identifier.isbn 978-83-233-2162-0 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/67312
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Rocznik Mitoznawczy : Uniwersytet Jagielloński : studia Międzywydziałowej Grupy Badań nad Mitem pl
dc.title.alternative Yearbook of Mythological Studies : Jagiellonian University : works of the Inter-faculty Research Group of Mythological Studies pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.description.physical 158 pl
dc.abstract.pl Teksty zamieszczone w pierwszym tomie "Rocznika Mitoznawczego" prezentują szerokie spektrum możliwych metod badania kwestii mitu. Autorami są studenci i doktoranci skupieni wokół Międzywydziałowej Grupy Badań nad Mitem przy Kole Naukowym MISH UJ. Działalność grupy opiera się na przekonaniu, że wybrana przez nią kategoria badawcza stanowi pomost między wieloma dziedzinami współczesnej humanistyki. Za cel stawia sobie wymianę doświadczeń i wiedzy miedzy nimi, pobudzanie do dyskusji, której rezultatem byłaby wspólna definicja badanego fenomenu lub tylko bardziej świadome posługiwanie się narzędziami poszczególnych nauk. "Rocznik Mitoznawczy" pomyślany jest jako publikacja cykliczna, "znacząca etapy" do tego celu. W tomie pierwszym wypowiadają się między innymi filozof, literaturoznawcy komparatystyczni, religioznawcy, antropolodzy i socjolog. pl
dc.abstract.en The texts published in the first volume of the "Yearbook of Mythological Studies" present a wide spectrum of possible methods of researching myths. The authors are gathered around the Inter-faculty Research Group of Mythological Studies at the Jagiellonian University. The group's activity is based on the conviction that the selected research category is a bridge between many areas of contemporary humanities. The goal is to exchange experiences and knowledge between them, to stimulate discussion, which would result in better understanding of the phenomenon being studied and a more conscious use of the notion in particular sciences. In the first volume, among others, philosophers, comparative literary scholars, religious scholars, anthropologists and sociologists present their research. pl
dc.subject.pl mit pl
dc.subject.pl mitoznawstwo pl
dc.subject.pl mitologia pl
dc.subject.pl interdyscyplinarność pl
dc.subject.en myth pl
dc.subject.en mythological studies pl
dc.subject.en mythology pl
dc.subject.en interdisciplinary research pl
dc.description.volume 1 pl
dc.description.publication 12 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych pl
dc.subtype Monography pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)