Jagiellonian University Repository

Processes of communication with candidates in employer branding

Processes of communication with candidates in employer ...

Show full item record

dc.contributor.author Stuss, Magdalena [SAP11018107] pl
dc.contributor.author Stańczyk, Izabela [SAP13018033] pl
dc.contributor.author Wziątek-Staśko, Anna [SAP14029808] pl
dc.date.accessioned 2019-01-28T14:52:03Z
dc.date.available 2019-01-28T14:52:03Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 2300-6366 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/66940
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Processes of communication with candidates in employer branding pl
dc.title.alternative Procesy komunikacji z kandydatami w ramach employer branding pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 205-219 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 216-218 pl
dc.identifier.weblink https://oficyna.prz.edu.pl/zeszyty-naukowe/modern-management-review/mmr-25-2018/mmr-25-4-2018 pl
dc.abstract.pl Koncepcja employer brandingu ewoluowała od narzędzia skierowanego pierwotnie do dużych przedsiębiorstw, aż do standardu wykorzystywanego obecnie do budowania przewagi konkurencyjnej i ukierunkowanego na przyciąganie najbardziej utalentowanych kandydatów, a także metody służącej ograniczaniu fluktuacji kluczowych pracowników. W dzisiejszych czasach coraz ważniejsze staje się zagadnienie employer brandingu. Coraz więcej organizacji zdaje sobie sprawę, że ich przyszły sukces może zależeć od tego, czy są w stanie przyciągać, rekrutować i zatrzymywać pracowników o pożądanych kwalifikacjach. W artykule omówiono koncepcję employer brandingu jako narzędzia wspierającego proces rekrutacji w ramach zarządzania zasobami ludzkimi. Szczególną uwagę należy zwrócić na zewnętrzne narzędzia EB, takie jak zakładka Kariera / Praca na stronie potencjalnego pracodawcy. Kluczem do efektywnego wykorzystania zakładki „kariera” jest zapewnienie kandydatom odpowiednich informacji, które pozwolą lepiej zrozumieć organizację, ocenić czy oczekiwania pracodawcy i kandydata są zbieżne, znaleźć interesującą ofertę pracy i przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. W artykule omówiono koncepcję employer brandingu jako narzędzia wspierającego proces rekrutacji w ramach zarządzania zasobami ludzkimi. Zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych wśród wybranych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie należących do indeksu WIG 30 w zakresie skuteczności powyższych narzędzi. Zbadano przedsiębiorstwa reprezentujące trzy sektory (przemysł, finanse, usługi). pl
dc.abstract.en The employer branding concept has evolved from a novelty and solution originally addressed to large businesses to one of the tools used nowadays to build competitive advantage and oriented towards attracting the most talented candidates, as well as a method of limiting key employee fluctuation. Nowadays, the issue of employer branding is becoming increasingly important. More and more organizations realize that their future success may depend on whether they are able to attract, recruit and retain employees with the desired qualifications. The article discusses the concept of employer branding as a tool supporting the recruitment process within the framework of human resources management. Particular attention is external EB tools such as the Career / Work Tab on the potential employer's site. The key to effective use of the "career" tab is to ensure that the candidate is provided with relevant information to better understand the organization, assess whether the expectations of the employer and candidate are convergent, find an interesting job offer, and prepare for an interview. The results of research carried out among selected companies listed on the Warsaw Stock Exchange inclusion in WIG 30 on the content of the effectiveness of these websites were included. The companies representing three sectors (industry, finances, services) have been researched. pl
dc.subject.pl employer branding pl
dc.subject.pl EB pl
dc.subject.pl komunikacja pl
dc.subject.pl zakładka Kariera/Praca pl
dc.subject.en employer branding pl
dc.subject.en EB pl
dc.subject.en communication pl
dc.subject.en Career/Work Tab pl
dc.description.volume 23 (25) pl
dc.description.number 4 pl
dc.description.publication 1 pl
dc.identifier.doi 10.7862/rz.2018.mmr.55 pl
dc.identifier.eissn 2353-0758 pl
dc.title.journal Modern Management Review pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2019-01-10 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2018 B]: 11


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska