Jagiellonian University Repository

Kontrola publiczna : ciągłość i zmiana

pcg.skipToMenu

Kontrola publiczna : ciągłość i zmiana

Show full item record

dc.contributor.author Dobrowolski, Zbysław [SAP14009537] pl
dc.contributor.author Kościelniak, Jacek pl
dc.date.accessioned 2019-01-28T14:01:06Z
dc.date.available 2019-01-28T14:01:06Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.isbn 978-83-8102-186-9 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/66933
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Kontrola publiczna : ciągłość i zmiana pl
dc.title.alternative Public auditing : continuity and change pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Warszawa : CeDeWu pl
dc.description.physical 207 pl
dc.abstract.pl Szczególną rolę w zarządzaniu państwem odgrywa kontrola publiczna, której wyniki powinny ułatwiać ocenę sposobu planowania, realizacji i finansowania zadań publicznych. Bez rzetelnych informacji o stanie państwa i jego instytucji możliwość podejmowania prawidłowych decyzji o alokowaniu zasobów jest ograniczona. Choć rola państwa w życiu społecznym i gospodarczym wzrasta i odchodzi w niebyt utopijna koncepcja państwa - nocnego stróża, to dorobek naukowy poświęcony problematyce kontrolowania organizacji publicznych jest nadal skromny, a w szczególności zauważalny jest niedostatek badań całego polskiego systemu kontroli publicznej. Synergia tego systemu wymaga prawidłowego współdziałania organizacji kontrolnych, a także przyjęcia rozwiązań ukierunkowanych na wzmacnianie ich potencjału. Czy tak jest w istocie? Celem badań, których wyniki przedstawiono w książce jest ocena skuteczności działania polskiego systemu kontroli publicznej, zidentyfikowanie obszarów niedomagań w zakresie kontroli publicznej oraz przedstawienie kierunkowych propozycji doskonalenia funkcjonowania organizacji kontrolnych. W pracy zaprezentowano wyniki analizy funkcjonowania m.in.: • Najwyższej Izby Kontroli • regionalnych izb obrachunkowych • inspekcji • kontroli w administracji rządowej. Ponadto w książce przedstawiono modele kontroli państwowej w USA i w krajach członkowskich Unii Europejskiej wskazując, jakie z rozwiązań przyjętych w innych krajach można wykorzystać w polskiej praktyce kontroli publicznej. pl
dc.abstract.en The public audting plays a special role in the management of the State. The results of public auditing should facilitate the assessment of the way of planning, implementation and financing of public tasks. Without reliable information of the State activities, the ability to make correct decisions on allocating resources is limited. Although the role of the State in social and economic life is increasing and the utopian concept of the state - the night watchman became invalid, the scientific output devoted to the problem of auditing public organizations is still modest, and in particular there is the deficiency of research of the entire Polish public audit system is noticeable. The synergy of the audit system requires proper cooperation of audit organizations, as well as adoption of solutions aimed at strengthening their potential. The aim of the research, the results of which are presented in the book, is to assess the effectiveness of the Polish public audit system, identify areas of deficiencies in the area of ​​public auditing and formulate directional proposals for improving the functioning of audit organizations. The paper presents the results of the functioning analysis, including: • the Supreme Audit Office • regional audit chambers • inspection • control in government administration. In addition, the book presents models of state audit in the US and European Union member states, indicating which solutions adopted in other countries can be used in the Polish practice of public auditing. pl
dc.subject.pl kontrola pl
dc.subject.pl najwyższe organy kontroli państwowej pl
dc.subject.pl zarządzanie publiczne pl
dc.subject.pl kontrola zarządcza pl
dc.subject.en auditing pl
dc.subject.en the supreme audit institution pl
dc.subject.en public management pl
dc.subject.en public management pl
dc.description.publication 13,8 pl
dc.participation Dobrowolski, Zbysław: 85%; pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Spraw Publicznych pl
dc.subtype Monography pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl
dc.publisher.ministerial CeDeWu pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)