Jagiellonian University Repository

Publication PBN data

pcg.skipToMenu

Nucleolus-like bodies of fully-grown mouse oocytes ...Publication affiliation to faculty

author/editor Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Not affiliated
Shishova, Kseniya V.
Lavrentyeva, Elena A.
Dobrucki Jerzy
Zatsepina, Olga V.

Number of staff employed in faculty in year of publication

author/editor Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Shishova, Kseniya V.
Lavrentyeva, Elena A.
Dobrucki Jerzy
Zatsepina, Olga V.

Author's area of expertise

author/editor Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Shishova, Kseniya V.
Lavrentyeva, Elena A.
Dobrucki Jerzy
Zatsepina, Olga V.