Jagiellonian University Repository

Wątki "liberal education" w filozofii anarchizmu metodologicznego Paula K. Feyerabenda

pcg.skipToMenu

Wątki "liberal education" w filozofii anarchizmu metodologicznego Paula K. Feyerabenda

Show full item record

dc.contributor.author Łopatkiewicz, Agata [SAP13905192] pl
dc.date.accessioned 2019-01-23T11:58:49Z
dc.date.available 2019-01-23T11:58:49Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 1505-6872 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/66657
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Wątki "liberal education" w filozofii anarchizmu metodologicznego Paula K. Feyerabenda pl
dc.title.alternative Liberal education themes in the philosophy of methodological anarchism of Paul K. Feyerabenda pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 149-164 pl
dc.identifier.weblink http://www.paedchrist.umk.pl/zeszyt/1/33/2014/watki-liberal-education-w-filozofii-anarchizmu-metodologicznego-paula-k-feyerabenda pl
dc.abstract.pl Celem artykułu jest analiza koncepcji austriackiego filozofia nauki Paula K. Feyerabenda pod kątem zgodności z podstawowymi wyznacznikami koncepcji liberal education. Rozważania skoncentrowane są wokół próby odpowiedzi na pytanie, czy w filozofii anarchizmu metodologicznego odnaleźć można wątki charakterystyczne dla anglosaskiej wykładni kategorii edukacji liberalnej. Analizę otwiera skrótowa prezentacja filozoficznych poglądów Feyerabenda, obejmująca w szczególności ustalenia dotyczące roli i miejsca nauki pośród innych sposobów osiągania wiedzy, ideę pluralizmu epistemologicznego oraz warunki możliwości przyjęcia humanistycznej perspektywy poznawczej. W dalszej kolejności rozważania skoncentrowane są wokół koncepcji liberal education ze szczególnym uwzględnieniem jej przedmiotowego i podmiotowego aspektu. Charakterystyka wskazanych zagadnień daje asumpt do analizy problemu tytułowego. Dociekania zamyka twierdząca odpowiedź na pytanie o związki anarchizmu metodologicznego z koncepcją liberal education oraz wskazanie zagadnień wymagających dalszego opracowania. pl
dc.abstract.en The paper aims at analyzing the conception of Austrian philosopher of science, Paul K. Feyerabend, for compatibility with the fundamental determinants of the conception of liberal education. The considerations are centered around attempts to answer the question of whether it is possible to indicate themes characteristic for Anglo-Saxon interpretation of the category of liberal education in the philosophy of methodological anarchism. The analysis begins with a brief presentation of the philosophical views of Feyerabend, including, in particular, the findings on the role and place of science amongst other ways to achieve knowledge, the idea of epistemological pluralism and the conditions for acceptability of cognitive perspective characteristic for humanities. Further investigations are focused on the conception of liberal education, with particular emphasis on its subjective and objective aspects. Characteristics of abovementioned topics give rise to the analysis of the title problem. The investigations are concluded with an affirmative answer to the question of relationship between methodological anarchism and the conception of liberal education, and indication of issues that require further study. pl
dc.subject.pl wychowanie pl
dc.subject.pl filozofia edukacji pl
dc.subject.pl filozofia nauki pl
dc.subject.pl liberalizm pl
dc.subject.pl kształcenie pl
dc.subject.en education pl
dc.subject.en philosophy of education pl
dc.subject.en philosophy of science pl
dc.subject.en liberalism pl
dc.subject.en upbringing pl
dc.description.volume 33 pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.publication 0,93 pl
dc.identifier.doi 10.12775/PCh.2014.010 pl
dc.title.journal Paedagogia Christiana pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-01-09 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Pedagogiki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2014 B]: 6


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Polska