Jagiellonian University Repository

"We won't give up Solidarity!" : fragments of heritage

"We won't give up Solidarity!" : fragments of heritage

Show full item record

dc.contributor.author Iwanczewska, Łucja [SAP14001299] pl
dc.contributor.other Bokiniec, Monika pl
dc.date.accessioned 2019-01-23T11:31:18Z
dc.date.available 2019-01-23T11:31:18Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/66647
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode *
dc.title "We won't give up Solidarity!" : fragments of heritage pl
dc.title.alternative Solidarności nie oddamy! : fragmenty (z) dziedzictwa pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical [1-12] pl
dc.description.additional Tekst równolegle w j. pol. i ang. Tłum. na j. ang. Monika Bokiniec pl
dc.identifier.weblink http://www.polishtheatrejournal.com/index.php/ptj/article/view/177/860 pl
dc.abstract.pl Artykuł jest krytyczną i alternatywną wobec dominujących narracji próbą namysłu nad dziedzictwem tzw. pierwszej Solidarności - polskiego ruch pracowniczego z lat 1980-1981. W dialogu z tezami książki Jana Sowy Inna Rzeczpospolita jest możliwa! i ze spektaklami Pawła Wodzińskiego o pierwszej Solidarności, rekonstruuje jej program, kreśli pytania o kwestie samorządności we współczesnym polskim społeczeństwie. A przede wszystkim stawia pytania o strategie i praktyki zarządzania historią i pamięcią o pierwszej Solidarności w polskim imaginarium społecznym i kulturowym. Problematyzuje zagadnienie dziedziczenia postulatów, idei, postaw związanych z Sierpniem 80., zastanawiając się nad intelektualnym i kulturowym przepracowaniem tego wydarzenia historycznego przez polskie społeczeństwo. Korzystając z rozważań Jana Sowy, Borysa Budena, Cezarego Rudnickiego, proponuje alternatywne scenariusze dla pamięci o historii pierwszej Solidarności. Przypomina także pierwszych alternatywnych dziedziców - Ruch Społeczeństwa Alternatywnego. pl
dc.abstract.en The paper is a critical attempt at an alternative to the dominant narrative of reflecting on the heritage of the so-called first Solidarity movement - the Polish workers' movement from 1980-1981. In dialogue with claims expressed by Jan Sowa in his book Inna Rzeczpospolita jest możliwa! and Paweł Wodziński's productions about the first Solidarity, Łucja Iwanczewska reconstructs its programme, and raise questions about issues related to self-governance in contemporary Polish society. Above all, the author asks questions about strategies and practices of managing history and the memory of the first Solidarity in the Polish social and cultural imaginarium. Iwanczewska problematises the issue of inheriting postulates, ideas and attitudes related to August 1980, reflecting on the intellectual and cultural reworking of this historical event by Polish society. Using the considerations of Jan Sowa, Boris Buden and Cezary Rudnicki, she offers alternative scenarios for the memory of the history of the first Solidarity movement. She also recalls the first alternative heirs: the Alternative Society Movement. pl
dc.subject.pl pierwsza solidarnośći pl
dc.subject.pl dziedzictwo pl
dc.subject.pl rekonstrukcja pl
dc.subject.pl samorządność pl
dc.subject.pl Ruch Społeczeństwa Alternatywnego pl
dc.subject.pl Paweł Wodziński pl
dc.subject.en first solidary pl
dc.subject.en heritage pl
dc.subject.en reconstruction pl
dc.subject.en self-government pl
dc.subject.en Alternative Society Movemen pl
dc.subject.en Paweł Wodziński pl
dc.description.number 2 (6) pl
dc.description.publication 1 pl
dc.title.journal Polish Theatre Journal pl
dc.title.volume Reclamations : the Avant-garde, Solidarity and the Collectives pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2019-01-04 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Performatyki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0