Jagiellonian University Repository

Model procesowego budżetu kosztów jakości dla przedsiębiorstw usługowych

pcg.skipToMenu

Model procesowego budżetu kosztów jakości dla przedsiębiorstw usługowych

Show full item record

dc.contributor.author Sadkowski, Wojciech [SAP14009373] pl
dc.date.accessioned 2019-01-22T19:16:22Z
dc.date.available 2019-01-22T19:16:22Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 1899-3192 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/66589
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Model procesowego budżetu kosztów jakości dla przedsiębiorstw usługowych pl
dc.title.alternative Model of process budget of the quality costs for service companies pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 155-167 pl
dc.identifier.weblink http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/doccontent?id=57480 pl
dc.abstract.pl Rachunek kosztów jakości jest narzędziem wykorzystywanym w przedsiębiorstwach usługowych do optymalizacji kosztów jakości. Rzetelnie prowadzony stanowi cenne źródło informacji o kosztach jakości, które mogą zostać wykorzystane do przygotowania ich budżetu. Celem niniejszego artykułu jest zaproponowanie przez autora budżetu procesowego kosztów jakości. Pierwsza część pracy przedstawia istotę i rolę budżetowania w zarządzaniu jednostką oraz charakterystykę struktury budżetu przedsiębiorstwa. W drugiej części autor prezentuje macierz procesową kosztów jakości, założenia oraz budżet procesowy kosztów jakości. Trzecia część zawiera próbę weryfikacji przygotowanego budżetu kosztów jakości. Obiektem badań są koszty jakości oraz budżet przedsiębiorstwa. W pracy autor zastosował metodę krytycznej analizę piśmiennictwa naukowego z zakresu rachunkowości i zarządzania jakością oraz analizę przypadku. Podsumowanie artykułu stanowią wnioski z przeprowadzonego studium przypadku oraz nakreślony kierunek dalszych badań. pl
dc.abstract.en The quality costs calculation is a tool used in service companies to optimize quality costs. Reliably maintained is a valuable source of information on quality costs, which can be used to prepare their budget. The purpose of this article is to propose the process budget of quality costs by the author. The first part presents the essence and role of budgeting in management as well as the characteristics of the company’s budget structure. In the second part, the author presents the process matrix of quality costs, assumptions and the process budget of quality costs. The third part contains an attempt to verify the budget prepared for quality costs. The object of research are the quality costs and the company’s budget. In his work, the author used the method of critical analysis of scientific literature in the field of accounting, quality management and case study analysis. In the summary of the article there are the conclusions from the case study and the direction of further research. pl
dc.subject.pl budżet pl
dc.subject.pl koszty jakości pl
dc.subject.pl rachunek kosztów jakości pl
dc.subject.en budget pl
dc.subject.en quality costs pl
dc.subject.en quality costs calculation pl
dc.description.number 522 pl
dc.description.publication 0,8 pl
dc.identifier.doi 10.15611/pn.2018.522.11 pl
dc.identifier.eissn 2392-0041 pl
dc.title.journal Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics pl
dc.title.volume System rachunkowości organizacji : problemy pomiaru i prezentacji pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-01-03 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2018 B]: 10


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska