Jagiellonian University Repository

Wskaźnik ekspresji emocji (EE) jako rodzinny predyktor przebiegu schizofrenii

pcg.skipToMenu

Wskaźnik ekspresji emocji (EE) jako rodzinny predyktor przebiegu schizofrenii

Show full item record

dc.contributor.author Cechnicki, Andrzej [SAP20000367] pl
dc.contributor.author Hanuszkiewicz, Igor pl
dc.contributor.author Polczyk, Romuald [SAP11016148] pl
dc.contributor.author Cichocki, Łukasz [SAP20002417] pl
dc.contributor.author Kalisz, Aneta [SAP20010116] pl
dc.contributor.author Rostworowska, Maria [SAP20000377] pl
dc.date.accessioned 2019-01-21T12:14:37Z
dc.date.available 2019-01-21T12:14:37Z
dc.date.issued 2010 pl
dc.identifier.issn 0033-2674 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/66404
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode *
dc.title Wskaźnik ekspresji emocji (EE) jako rodzinny predyktor przebiegu schizofrenii pl
dc.title.alternative The role of expressed emotions indicator as a predictor of the course of schizophrenia pl
dc.title.alternative Показатель экспрессии эмоции (ЭЭ) как семейный предиктор течения шизофрении pl
dc.title.alternative Pokazate'l êkspressii êmocii (II) kak semejnyj prediktor tečeniâ šizofrenii pl
dc.title.alternative Index der Emotionexpression als Prädiktor des Schizophrenieverlaufs pl
dc.title.alternative Le rôle de l’indicateur des émotions exprimées (EE) comme pronostic du cours de schizophrénie pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 173-184 pl
dc.description.additional Bibliogr. 183-184 pl
dc.identifier.weblink http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_2_2010/Cechnickis173PP2010v44nr2.pdf pl
dc.abstract.pl Cel: Badania są częścią krakowskich, prospektywnych badań przebiegu schizofrenii. Ogólnym ich celem jest wieloletnia obserwacja chorych na schizofrenię od pierwszego epizodu przez lata życia z chorobą, ocena wyników leczenia i czynników rokowniczych. Celem prezentowanej pracy było zbadanie czy poziom ujawnianych emocji w rodzinie przy pierwszym zachorowaniu może mieć wartość prognostyczną dla dalszego przebiegu choroby. Metoda: Przyjęto cztery wskaźniki wyników leczenia: ilość nawrotów, czas rehospitalizacji stacjonarnych, ilość rehospitalizacji stacjonarnych oraz nasilenie objawów psychopatologicznych ocenianych w rok, 3, 7 i 12 lat od pierwszej hospitalizacji. Do oceny wskaźnika ujawnianych uczuć użyto półustrukturowanego wywiadu Camberwell Family Interview (CFI). Nasilenie objawów mierzono zmodyfikowaną w UCLA skalą BPRS-S.A. Wyniki: 1/ Wzrost liczby nawrotów w poszczególnych katamnezach, był bardziej nasilony w grupie osób o wyższym EE przy pierwszej hospitalizacji. 2/ Liczba rehospitalizacji i ich czas nie wykazywały powiązania z poziomem EE przy pierwszej hospitalizacji. 3/ Dynamika objawów ogólnych i syndromu pozytywnego była związana z poziomem EE przy pierwszej hospitalizacji. Syndrom negatywny nie wykazał tego typu powiązań. Wnioski: 1/ Poziom EE zbadany podczas pierwszej hospitalizacji można uznać za specyficzny predyktor nawrotu w badanej grupie. 2/ Budowanie modeli badawczych, które pomogłyby rozróżnić bardziej trwałe i zmienne, a także zależne od rodziny i od chorowania aspekty EE, pozwoliłoby lepiej poznać specyfikę tego zjawiska, które jawi się zarówno jako predyktor jak i efekt przebiegu choroby. pl
dc.abstract.en Objective. The study is a part of a prospective schizophrenia research project run in Kraków. The general objective of the project is a long-time observation of people with schizophrenia, starting from the first episode through the years of living with the illness, the assessment of treatment results and predictors. The goal of this study was to investigate whether the level of expressed emotions in family at the onset of schizophrenia may have a prognostic value in regard to the further course of the illness. Method. Four indicators of treatment results were observed: the number of relapses, the overall time of inpatient hospitalisations, the number of inpatient hospitalisations and the severity of psychopathological symptoms, all in 3, 7 and 12 years since first hospitalisations. Expressed emotions (EE) were assessed with Camberwell Family Interview (CFI), the severity of symptoms was assessed with BPRS-SA, the UCLA version. Results. 1) The increase of the number of relapses in subsequent follow-ups was more pronounced in the group of subjects with higher EE at the time of their first hospitalisations. 2) The number and overall time of hospitalisations did not correspond in any way with the EE level at the time of the first hospitalisation. 3) The dynamics of general and positive symptoms was related to the EE level at the time of the first hospitalisation. The negative syndrome was found to have no significant relationships. Conclusions. 1) The level of EE at the time of the first hospitalisation can be regarded as a specific predictor of relapses in the study group. 2) Creating research models that enable to differentiate: trait and state as well as dependent on family and on the course of illness aspects of EE, would enable better understanding of this phenomenon, which appears both as predictor and as effect of the course of schizophrenia. pl
dc.subject.pl schizofrenia pl
dc.subject.pl wskaźnik ekspresji emocji pl
dc.subject.pl wyniki leczenia pl
dc.subject.en schizophrenia pl
dc.subject.en expressed emotions pl
dc.subject.en outcome of treatment pl
dc.description.volume 44 pl
dc.description.number 2 pl
dc.identifier.eissn 2391-5854 pl
dc.title.journal Psychiatria Polska pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-10-17 pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Zakład Psychiatrii Środowiskowej pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Psychologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2010 A]: 9


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska