Jagiellonian University Repository

O związkach między rozwojem moralnym a zachowaniami przestępczymi

pcg.skipToMenu

O związkach między rozwojem moralnym a zachowaniami przestępczymi

Show full item record

dc.contributor.author Czyżowska, Dorota [SAP11014815] pl
dc.date.accessioned 2019-01-18T12:33:08Z
dc.date.available 2019-01-18T12:33:08Z
dc.date.issued 2011 pl
dc.identifier.issn 1507-7888 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/66276
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title O związkach między rozwojem moralnym a zachowaniami przestępczymi pl
dc.title.alternative Moral development and criminal behaviour pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 123-140 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 137-139 pl
dc.identifier.weblink http://www.kul.pl/files/1024/Roczniki_Psychologiczne/2011/2/RocznikiPsychologiczne_14_2011_nr2_B5_s123-140.pdf pl
dc.abstract.pl Poszukując przyczyn dopuszczania się przez ludzi czynów przestępczych, naruszających spo­łeczny porządek, godzących w dobro społeczeństwa i krzywdzących poszczególnych jej członków, badacze coraz częściej zwracają uwagę na znaczenie poziomu rozwoju moralnego i braków w tym zakresie dla społecznego funkcjonowania jednostki. Z drugiej strony - badacze rozwoju moral­nego, wskazując na konsekwencje moralnej niedojrzałości, oznaczającej pozostawanie na wczes­nych poziomach rozwoju i brak zdolności do przyjęcia innej - poza własną, egocentryczną - per­spektywy, wymieniają wśród nich większą skłonność do łamania prawa, obowiązujących zasad moralnych i społecznych, skutkujących zachowaniami agresywnymi i czynami przestępczymi. Ce­lem prezentowanych analiz jest wskazanie na wzajemne związki między rozwojem rozumowania moralnego a tendencją do zachowań przestępczych poprzez odwołanie się do teorii pozwalających związek ten wyjaśnić, jak również badań empirycznych potwierdzających istnienie takiego związku. pl
dc.abstract.en In the search for the reasons why some people commit criminal acts, disturb social order, cause harm to others and pose a menace to public well-being, the centrepiece of much of psychological research has increasingly become moral development and its significance for social behaviour. Moral immaturity, defined as moral development halted at its early stages with a concomitant lack of perspective taking (beyond one's own egocentrism), has been identified in the moral develop­ment research as one of the culprits of aggressive and criminal behaviour by facilitating disregard for law, moral principles and social codes of conduct. In this paper, I will attempt to highlight the possible associations between moral development and criminal behaviour. I will refer to relevant theories in order to provide an explanation of this relationship and include results of empirical re­search that confirm it. pl
dc.subject.pl zachowania przestępcze pl
dc.subject.pl rozwój myślenia moralnego pl
dc.subject.pl myślenie-działanie moralne pl
dc.subject.en criminal behaviour pl
dc.subject.en moral development pl
dc.subject.en moral thinking pl
dc.subject.en moral behaviour pl
dc.description.volume 14 pl
dc.description.number 2 pl
dc.title.journal Roczniki Psychologiczne pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-10-18 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Psychologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2011 B]: 6


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa