Jagiellonian University Repository

W blasku ideałów i w cieniu codziennego życia : uniwersytet wczoraj, dziś i jutro

pcg.skipToMenu

W blasku ideałów i w cieniu codziennego życia : uniwersytet wczoraj, dziś i jutro

Show full item record

dc.contributor.author Pauluk, Dorota [SAP11017893] pl
dc.date.accessioned 2019-01-18T12:02:40Z
dc.date.available 2019-01-18T12:02:40Z
dc.date.issued 2011 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/66267
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/pl/legalcode *
dc.title W blasku ideałów i w cieniu codziennego życia : uniwersytet wczoraj, dziś i jutro pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical [1-10] pl
dc.identifier.weblink http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/2245 pl
dc.abstract.pl Celem artykułu będzie przedstawienie uniwersytetu jako specyficznej instytucji, w której obok ideałów istniały zawsze trudności związane z codziennym funkcjonowaniem. Jako tak rozumiana instytucja, współczesny uniwersytet boryka się z wieloma złożonymi problemami, które mogą prowadzić do podważania jego wielowiekowej misji, to jest kształcenia i wychowywania elity społecznej. Niniejsze rozważania mają na celu wskazanie potencjalnych uwarunkowań kryzysu tradycyjnego modelu uniwersytetu. Wśród przyczyn spadającego prestiżu tejże instytucji wskazuje się na: komercjalizację, umasowienie, rozwój technologii cyfrowych i telekomunikacyjnych, biurokrację, upolitycznienie, popularność trendów postmodernistycznych oraz nurtów krytycznych w naukach społecznych, itp. Dyskusje i kontrowersje prowokują do poszukiwania takich modeli uniwersytetu, które byłyby adekwatne do zmieniającej się rzeczywistości. Z jednej strony postuluje się zachowanie wierności pewnym cechom tożsamościowym tradycyjnego uniwersytetu, z drugiej - wychodzenie naprzeciw wyzwaniom współczesności oraz oczekiwaniom różnych podmiotów życia społecznego, w tym i samych studentów. pl
dc.abstract.en An aim of this paper is to present the university as a specific institution, where always apart of ideals coexisted everyday life problems. The modern university tries also to solve many complex problems that lead to the undermining of the centuries-old mission - training and education of the social elite. I try to show determinants of the crisis of traditional university model. Among numerous reasons of the declining prestige it may be pointed out: commercialization, mass-appeal, the development of digital technologies and telecommunications, bureaucracy, politicization, popularity of postmodern and critical trends in the social sciences, etc. Discussions and controversy provoke the search models of universities, adequate to changing reality. It is postulated on the one hand, to maintain loyalty to certain traditional features of an identity of the university, on the other hand, to anticipate these challenges and expectations of various social actors, including the students themselves. pl
dc.subject.pl szkolnictwo wyższe pl
dc.subject.pl uniwersytet pl
dc.subject.en higher education pl
dc.subject.en university pl
dc.description.number 20, cz. 2 pl
dc.identifier.eissn 1642-9826 pl
dc.title.journal Kultura i Historia pl
dc.title.volume Oblicza historii pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-01-17 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Pedagogiki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2011 B]: 6


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa