Jagiellonian University Repository

Rola Australii w polityce kryminalnej metropolii brytyjskiej na przełomie XVIII i XIX wieku

pcg.skipToMenu

Rola Australii w polityce kryminalnej metropolii brytyjskiej na przełomie XVIII i XIX wieku

Show full item record

dc.contributor.author Nowak, Mateusz [USOS129087] pl
dc.date.accessioned 2019-01-17T11:01:40Z
dc.date.available 2019-01-17T11:01:40Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 0208-6050 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/66144
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Rola Australii w polityce kryminalnej metropolii brytyjskiej na przełomie XVIII i XIX wieku pl
dc.title.alternative The role of Australia in the criminal policy of the British metropolis at the turn of the 18th and 19th centuries pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 69-84 pl
dc.identifier.weblink http://hdl.handle.net/11089/25905 pl
dc.abstract.pl Artykuł opiera się na analizie kary zesłania. Autor porusza trzy główne kwestie. Po pierwsze, omówiono aktualny w tamtych czasach paradygmat kryminologii klasycznej. Następnie wzięto pod uwagę prawo karne materialne oraz procesowe, czyli obowiązujące przepisy i działalność wymiaru sprawiedliwości w Wielkiej Brytanii. Po trzecie, w opracowaniu powyższej tematyki, niezbędny był opis warunków bytowych w australijskich i tasmańskich koloniach karnych. Autor dochodzi do wniosku, że orzekana kara zesłania świadczyła o punitywnym i niehumanitarnym systemie prawa. Ponadto wątpliwa była jej skuteczność. pl
dc.abstract.en The article based on a criminological analysis of penal transportation. The author talked over three main issues. Firstly, the paradigm of classical criminology that was valid in those days. Moreover the researcher took into account substantive and procedural law, that is the applicable criminal regulations and the activities of the justice system in the Great Britian. Thirdly, it was necessary to describe the living conditions in Australian and Tasmanian penal colonies. The author comes to the conclusion that penal transportation was testified about a punitive and inhumane law system. In addition, its effectiveness was questionable. pl
dc.subject.pl polityka kryminalna pl
dc.subject.pl Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii pl
dc.subject.pl kolonia karna pl
dc.subject.pl Australia pl
dc.subject.pl kara zesłania pl
dc.subject.en criminal policy pl
dc.subject.en United Kingdom of Great Britain and Ireland pl
dc.subject.en penal colony pl
dc.subject.en Australia pl
dc.subject.en penal transportation pl
dc.description.volume 100 pl
dc.identifier.doi 10.18778/0208-6050.100.07 pl
dc.identifier.eissn 2450-6990 pl
dc.title.journal Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica pl
dc.title.volume Studia i szkice z dziejów Polski i powszechnych od starożytności do początku XXI wieku pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-01-14 pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2018 B]: 8


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska