Jagiellonian University Repository

Krytyczna analiza dyskursu : refleksje teoretyczno-metodologiczne

Krytyczna analiza dyskursu : refleksje teoretyczno ...

Show full item record

dc.contributor.author Jabłońska, Barbara [SAP11019682] pl
dc.date.accessioned 2019-01-14T10:17:08Z
dc.date.available 2019-01-14T10:17:08Z
dc.date.issued 2006 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/65725
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode *
dc.title Krytyczna analiza dyskursu : refleksje teoretyczno-metodologiczne pl
dc.title.alternative Critical discourse analysis : theoretical and methodological remarks pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 53-67 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 65-67. Streszcz. pol., ang. pl
dc.identifier.weblink http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume2/PSJ_2_1.pdf pl
dc.abstract.pl Podstawowym celem artykułu jest zwrócenie uwagi na wciąż niedocenianą w Polsce metodę badania zjawisk komunikacyjnych za pomocą tak zwanej krytycznej analizy dyskursu, której głównym reprezentantem i orędownikiem jest holenderski badacz Teun van Dijk, założyciel takich periodyków międzynarodowych jak "Text" oraz "Discourse and Society". Zadaniem artykułu jest nie tylko syntetyczne przedstawienie głównych metodologicznych założeń CDA (Critical Discourse Analysis), lecz także osadzenie jej w szerszym kontekście teoretycznym, wykorzystując współczesną myśl socjologiczną trzech wybranych autorów - Jűrgena Habermasa, Pierre’a Bourdieu oraz Michela Foucault, którzy problematykę dyskursu sytuują w centrum swych teoretycznych rozważań. Nacisk położony więc został na teoretyczny wymiar problematyki, bowiem w przypadku badań jakościowych, teoria sprzęgnięta jest szczególnie mocno z procedurami badawczymi. Ponadto, dodatkowym celem artykułu jest skrótowe omówienie zastosowania omawianej metody do badań nad przekazami medialnymi. pl
dc.subject.pl krytyczna analiza dyskursu (CDA) pl
dc.subject.pl tekst i wypowiedź pl
dc.subject.pl działanie komunikacyjne pl
dc.subject.pl idealna sytuacja komunikacyjna pl
dc.subject.pl władza i dominacja w dyskursie pl
dc.subject.pl kontekstowość i procesualność dyskursu pl
dc.subject.pl media masowe pl
dc.subject.en critical discourse analysis (CDA) pl
dc.subject.en text and utterance pl
dc.subject.en communicative act pl
dc.subject.en ideal communicative situation pl
dc.subject.en discursive power and domination pl
dc.subject.en context and process of discourse mass-media pl
dc.description.volume 2 pl
dc.description.number 1 pl
dc.identifier.eissn 1733-8069 pl
dc.title.journal Przegląd Socjologii Jakościowej pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-01-14 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Socjologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska