Jagiellonian University Repository

Dostęp online do informacji o doktoratach i do pełnych tekstów rozpraw bronionych w polskich uczelniach

pcg.skipToMenu

Dostęp online do informacji o doktoratach i do pełnych tekstów rozpraw bronionych w polskich uczelniach

Show full item record

dc.contributor.author Sapa, Remigiusz [SAP11014865] pl
dc.date.accessioned 2019-01-11T11:13:08Z
dc.date.available 2019-01-11T11:13:08Z
dc.date.issued 2010 pl
dc.identifier.issn 0033-202X pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/65566
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Dostęp online do informacji o doktoratach i do pełnych tekstów rozpraw bronionych w polskich uczelniach pl
dc.title.alternative Online access to information on doctoral theses and full texts of dissertations defended at Polish universities pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 179-192 pl
dc.identifier.weblink http://www.sbp.pl/wydawnictwa/archiwum_cyfrowe/przedmiot/?book_id=2337 pl
dc.abstract.pl W artykule poddano analizie problem dostępności informacji na temat doktoratów i pełnych tekstów rozpraw bronionych w polskich uniwersytetach oraz udziału rodzimego środowiska akademickiego w ich gromadzeniu i udostępnianiu w postaci elektronicznej. Przedstawiono dokonane na drodze badań empirycznych ustalenia na temat zaangażowania różnych instytucji akademickich w te procesy, zasobów, w ramach których informacja bibliograficzna i pełne teksty doktoratów są udostępniane użytkownikom oraz charakterystykę podstawowych utrudnień, jakie może napotkać osoba zainteresowana ich pozyskaniem. Badania, przeprowadzone jesienią 2009 r., objęły przede wszystkim serwisy WWW dwudziestu polskich uczelni, ich bibliotek głównych, archiwów oraz oferowanych w ich ramach baz danych i katalogów, a także zasoby związanych z tymi uczelniami bibliotek cyfrowych. Artykuł zawiera też sugestie rozwiązań, które mogłyby pozwolić na przełamanie barier zidentyfikowanych w toku badań. pl
dc.abstract.en The author analyzes access to information on doctoral theses and full texts of dissertations defended at Polish universities and the participation of Polish scholarly community in collecting and making those texts available online. He discusses involvement of various academic institutions in offering bibliographic information and full texts of theses to the public and most common obstacles in accessing those resources. Research on the topic was conducted in autumn 2009 and involved websites of twenty best Polish universities, their libraries, archives, databases and catalogs they offer and resources they collect in their digital libraries. The author offers some solutions which may prove helpful in overcoming obstacles and barriers identified during the research. pl
dc.subject.pl bazy bibliograficzne pl
dc.subject.pl biblioteki cyfrowe pl
dc.subject.pl dostęp online pl
dc.subject.pl rozprawy doktorskie pl
dc.subject.pl serwisy WWW polskich instytucji akademickich pl
dc.subject.en bibliographic databases pl
dc.subject.en digital libraries pl
dc.subject.en online access pl
dc.subject.en doctoral theses pl
dc.subject.en websites of Polish universities pl
dc.description.volume 78 pl
dc.description.number 2 pl
dc.identifier.eissn 2545-2487 pl
dc.title.journal Przegląd Biblioteczny pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-01-11 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2010 A]: 9


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska