Jagiellonian University Repository

Titles, seals and coats of arms as symbols of power and importance of Lithuanian dukes before the Union of Lublin

pcg.skipToMenu

Titles, seals and coats of arms as symbols of power and importance of Lithuanian dukes before the Union of Lublin

Show full item record

dc.contributor.author Rogulski, Jakub [USOS34635] pl
dc.date.accessioned 2019-01-09T13:16:20Z
dc.date.available 2019-01-09T13:16:20Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 0044-1791 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/65307
dc.language eng pl
dc.rights Licencja Creative Commons - Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa (CC BY-NC) *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/pl/legalcode *
dc.title Titles, seals and coats of arms as symbols of power and importance of Lithuanian dukes before the Union of Lublin pl
dc.title.alternative Tytuły, pieczęcie i herby książąt litewskich jako symbole władzy i znaczenia przed Unią Lubelską pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 97-129 pl
dc.abstract.pl Tytuły, pieczęcie i herby książąt litewskich nie stały się jak dotąd przedmiotem odrębnego zainteresowania historyków, jako że był to temat poruszany głównie na marginesie rozważań nad symboliką władzy wielkich książąt litewskich, zwłaszcza Jagiellonów. Ze względu na wielką liczbę i zróżnicowane książąt żyjących na obszarze Wielkiego Księstwa Litewskiego przed unią lubelską, artykuł skupia się na analizie tytułów, pieczęci i herbów używanych przez Giedyminowiczów oraz ich potomków. W omawianym okresie książęta ci odgrywali istotną rolę polityczną i społeczną, szczególnie pod koniec XIV i na początku XV wieku, gdy władali własnymi księstwami dzielnicowymi i blisko współpracowali (bądź rywalizowali) z wielkim księciem. Chociaż w XV wieku utracili podmiotowość polityczną i zostali zaliczeni do warstwy właścicieli ziemskich, to jednak zachowali wiele przywilejów i wciąż odgrywali ogromną rolę w życiu politycznym i społecznym, zwłaszcza na obszarze swoich prowincji. Ciesząc się autorytetem i rozległymi wpływami, książęta ci wytworzyli interesujący i warty analizy zespół symboli władzy i znaczenia. Analiza najbardziej reprezentatywnych zabytków pokazuje, że tytuły, pieczęcie i herby stanowiły przede wszystkim wskaźnik odzwierciedlający status społeczny i pozycję Giedyminowiczów w państwie: inne symbole określały rangę Giedyminowiczów jako książąt dzielnicowych, a inne – Giedyminowiczów jako zamożnych posiadaczy ziemskich. Zarówno jednak w pierwszym, jak i drugim przypadku, książęta potrafili w taki sposób posłużyć się tymi symboli, aby stworzyć propagandowy wizerunek i wyrazić daleko idące aspiracje polityczne. Do tego celu najlepiej nadawała się symbolika wielkoksiążęca, szczególnie Jagiellońska, do której książęta, jako bliscy krewniacy, mieli dosyć szeroki dostęp. Inspirowanie się lub wprost sięganie po symbole monarsze wydaje się wyróżniać książąt litewskich na tle innych europejskich bocznych gałęzi panującego domu. Może to wskazywać, że książęta upatrywali głównego źródła swojej potęgi i znaczenia nie we własnej odrębności i zamożności, ale w łasce i pokrewieństwie z wielkimi książętami. pl
dc.subject.pl średniowiecze pl
dc.subject.pl Wielkie Księstwo Litewskie pl
dc.subject.pl książęta pl
dc.subject.pl manifestacja władzy pl
dc.subject.pl tytulatura pl
dc.subject.pl sfragistyka pl
dc.subject.pl heraldyka pl
dc.subject.en middle ages pl
dc.subject.en the Grand Duchy of Lithuania pl
dc.subject.en parallel branches of a ruling house pl
dc.subject.en dukes pl
dc.subject.en demonstration of power pl
dc.subject.en titulature pl
dc.subject.en sigillography pl
dc.subject.en heraldry pl
dc.description.volume 82 pl
dc.description.number 1 pl
dc.identifier.doi 10.15762/ZH.2017.03 pl
dc.identifier.eissn 2449-8637 pl
dc.title.journal Zapiski Historyczne pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Historyczny pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2017 B]: 15


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Licencja Creative Commons - Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa (CC BY-NC) Except where otherwise noted, this item's license is described as Licencja Creative Commons - Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa (CC BY-NC)