Jagiellonian University Repository

"Evidence-based" : nowa metoda analityczno-syntetycznego opracowania publikacji naukowych

pcg.skipToMenu

"Evidence-based" : nowa metoda analityczno-syntetycznego opracowania publikacji naukowych

Show full item record

dc.contributor.author Mauer-Górska, Barbara [SAP11017455] pl
dc.date.accessioned 2019-01-09T11:48:47Z
dc.date.available 2019-01-09T11:48:47Z
dc.date.issued 2007 pl
dc.identifier.issn 0033-202X pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/65281
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title "Evidence-based" : nowa metoda analityczno-syntetycznego opracowania publikacji naukowych pl
dc.title.alternative "Evidence-based" : new method of analytico-synthetic indexing of research papers pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 261-270 pl
dc.identifier.weblink http://www.sbp.pl/wydawnictwa/archiwum_cyfrowe/przedmiot/?book_id=57 pl
dc.abstract.pl Od kilkunastu lat w polskim piśmiennictwie medycznym stosuje się terminy: medycyna oparta na dowodach, praktyka oparta na wiarygodnych i aktualnych publikacjach. Są to nazwy określające ocenę piśmiennictwa z nauk medycznych według metodologii nazwanej w języku angielskim evidence-based medicine. W ramach współpracy międzynarodowej specjalistów z różnych dziedzin ustalono jednolitą strategię opracowania oraz wyszukiwania tematów medycznych na podstawie analizy i syntezy danych uzyskanych w odpowiedzi na pytania badawcze. W artykule omówiono jej wykorzystanie w wydawnictwach informacyjnych i systemie baz oceniających Cochrane Library. Międzynarodowy zasięg tej metody w naukach medycznych stanowił podstawę do jej adaptacji w bibliotekoznawstwie. Opisano główne założenia metodologiczne evidence-based librarianship opracowane w latach 1997-2001 przez bibliotekarzy brytyjskich, amerykańskich i kanadyjskich (Andrew Bootha, Jonathana Eldredge’a, Denisa Koufogiannakisa, Ellen Crumley). Wykazano powiązania z podobnymi metodami analizy i syntezy stosowanymi w polskich pracach dokumentacyjnych. Zaproponowano termin opracowanie analityczno-syntetyczne-oceniające, zaznaczając jednocześnie, że jest to metoda nadal rozwijana i wprowadzane są kolejne nowe metody wartościowania opublikowanych prac naukowych. pl
dc.abstract.en For the last several years the following terms have been used in Polish medical literature: "evidence-based medicine, practice based on reliable and current publications". These terms are used for the evaluation of publications in the field of medicine in accordance with the methodology called "evidence-based medicine". The international cooperation of specialists in various domains has resulted in the development of a unified strategy for indexing and retrieving medical subjects on the basis of analysis and synthesis of data received in reply to research queries. The author discusses the application of the strategy in question to the informational publications and system of evaluative databases "Cochrane Library". The international scope of this method within the field of medical Sciences has heavily influenced the decision on its implementation in the field of librarianship. The author describes main methodological assumptions of "evidence-based librarianship" developed by British, American and Canadian librarians (Andrew Booth, Jonathan Eldredge, Denise Koufogiannakis, Ellen Crumley) in the years 1997-2001. She proves the method in question to be related to similar analytic and synthetic methods employed in Polish documentary work. She proposes a new term, "opracowanie analityczno-syntetyczne-oceniające (anaIytico-synthetico-evaIuative indexing)", stressing the fact that the method is being continually improved on and new methods of evaluating published research papers are being introduced. pl
dc.subject.pl "evidence-based" pl
dc.subject.pl opracowanie analityczno-syntetyczne pl
dc.subject.pl metodologia pl
dc.subject.pl publikacje naukowe pl
dc.subject.pl medycyna pl
dc.subject.pl bbliotekoznawstwo pl
dc.subject.en evidence-based pl
dc.subject.en analytico-synthetic indexing pl
dc.subject.en methodology pl
dc.subject.en research papers pl
dc.subject.en medicine pl
dc.subject.en librarianship pl
dc.description.volume 75 pl
dc.description.number 2 pl
dc.identifier.eissn 2545-2487 pl
dc.title.journal Przegląd Biblioteczny pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-01-09 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska