Jagiellonian University Repository

Fałszywe regionalizmy : leksyka regionalna na nowo odczytana

pcg.skipToMenu

Fałszywe regionalizmy : leksyka regionalna na nowo odczytana

Show full item record

dc.contributor.author Ochmann, Donata [SAP11016100] pl
dc.date.accessioned 2019-01-08T10:30:29Z
dc.date.available 2019-01-08T10:30:29Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 1896-2122 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/65139
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Fałszywe regionalizmy : leksyka regionalna na nowo odczytana pl
dc.title.alternative False regionalisms : regional vocabulary read anew pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 171-180 pl
dc.identifier.weblink http://www.lingvaria.polonistyka.uj.edu.pl/documents/5768825/21188347/LV+26+ebook.pdf/25cf3260-3323-451a-a92c-23820bb8024d pl
dc.abstract.pl Nowe narzędzia elektroniczne stwarzają współcześnie nowe możliwości w zakresie badania leksyki regionalnej: pozwalają zarówno dotrzeć do jednostek słabo poświadczonych, jak i weryfikować dane słownikowe na temat regionalnego charakteru określonych leksemów. Artykuł jest próbą sproblematyzowania obserwacji dokonanych podczas opracowywania słownika regionalizmów krakowskich. Dotyczy jednostek leksykalnych funkcjonujących w opracowaniach poświęconych regionalizmom jako krakowskie, a nie mających takiego statusu, co można było wykazać m.in. dzięki nowej weryfikacji materiałowej. Na kilku przykładach przedstawione zostały wypadki fałszywej interpretacji regionalności leksemów: przypisania im błędnego znaczenia lub zasięgu występowania, a w konsekwencji utrwalenia i powielania fałszywego obrazu tych jednostek. Tłem analizy jest nowe socjokulturowe spojrzenie na istotę regionalizmu - jako czynnika kształtującego lokalną tożsamość - które zdaniem autorki nie powinno zwalniać z dbałości o naukową rzetelność i opierać się na fikcji. pl
dc.abstract.en New electronic tools open new possibilities for research of regional vocabulary; they allow both to reach poorly attested units, and to verify dictionary data on the regional character of various lexemes. The paper is an attempt to problematize observations which have been made during the development of a dictionary of Cracow regionalisms. It discusses those lexical units which are listed in works devoted to regionalisms as associated with Cracow and which in reality do not have such status, as could be shown thanks, among others, to a new material verification Using several examples, the paper presents cases of false interpretation of the regional status of lexemes: attribution of the wrong meaning or the wrong range of occurrence, and in consequence, consolidation and replication of a faulty image of these units. The analysis is set against the background of a new sociocultural view on the essence of regionalism, seen here as a factor which shapes the local identity, which view, according to this author, should not relieve of the care for scientific reliability or be based in fiction. pl
dc.subject.pl regionalizmy pl
dc.subject.pl leksyka rzadka pl
dc.subject.pl zróżnicowanie polszczyzny pl
dc.subject.pl metodologia leksykografii pl
dc.subject.pl krytyka źródeł pl
dc.subject.en regionalisms pl
dc.subject.en rare vocabulary pl
dc.subject.en regional differences in Polish pl
dc.subject.en methodology of lexicography pl
dc.subject.en source criticism pl
dc.description.volume 13 pl
dc.description.number 2 (26) pl
dc.description.publication 0,62 pl
dc.identifier.doi 10.12797/LV.13.2018.26.12 pl
dc.identifier.eissn 2392-1226 pl
dc.title.journal LingVaria pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-01-04 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Historii Języka i Dialektologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2018 B]: 13


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa