Jagiellonian University Repository

Some remarks on the pending reform of the Polish domestic small claims procedure

pcg.skipToMenu

Some remarks on the pending reform of the Polish domestic small claims procedure

Show full item record

dc.contributor.author Olaś, Andrzej [SAP14019651] pl
dc.contributor.editor Flejszar, Radosław [SAP11017283] pl
dc.contributor.editor Ìzarova Ìrina, Ìrina pl
dc.contributor.editor Hanik-Pospolìtak, Roksolana pl
dc.date.accessioned 2019-01-05T08:46:05Z
dc.date.available 2019-01-05T08:46:05Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.isbn 978-617-7020-56-0 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/64902
dc.language eng pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Some remarks on the pending reform of the Polish domestic small claims procedure pl
dc.title.alternative Kilka uwag na temat reformy krajowego postępowania w sprawie drobnych roszczeń (postępowania uproszczonego) pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kiïv : VD "Dakor" pl
dc.description.physical 100-119 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 118-119. pl
dc.abstract.en This paper comments on the major changes to the Polish small claims procedure proposed pursuant to the draft Act of 27 November, 2017 amending the act - Code of Civil Procedure and some other acts. The purpose of this paper is to briefly present and assess these draft amendments from the perspective of the past experiences and future expectations as well as in comparison with some features of the European Small Claims Procedure, with a special emphasis on the efficient functioning of the procedure in question in conformity with its objectives, i.e. the increase of the access to justice as well as the effectiveness and the efficiency of legal protection in disputes concerning property claims of lower value through the simplification, streamlining and acceleration of proceedings as well as lowering its costs. The author finds that while the changes in the ambit of the application of provisions on the small claims procedure as well as the abandonment of the obligatory use of official forms deserve full recognition and support as appropriate and desirable adjustments based on the past experience and the critical evaluation of the currently binding rules, the latter changes empowering judges to use broad discretion in establishing both claimant’s entitlement to a claim in principle and its amount as a substitute of strict determinations based on the proper evidence (including expert opinions), without the sufficient checks and procedural guarantees, e.g. in the form of the parties’ access to full appeal including thorough review of discretional findings of the court of first instance, seem to go too far in the attempt of streamlining and boosting time and cost-efficiency of this procedure, raising concerns from the perspective of due process and fair trial standards. pl
dc.abstract.other Artykuł odnosi się do najistotniejszych zmian w polskim, krajowym postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń (postępowanie uproszczone) proponowanych na mocy projektu ustawy o zmianie o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z 27.11.2017 r. Celem artykułu jest zwięzłe zaprezentowanie oraz ocena ww. propozycji zmian z perspektywy dotychczasowych doświadczeń oraz oczekiwań w świetle europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń, ze szczególnym uwzględnieniem celów ww. postępowania, tj. poprawy dostępu do wymiaru sprawiedliwości oraz zwiększenia efektywności ochrony prawnej udzielanej w tym postępowaniu, przez jego usprawnienie, uproszczenie i przyspieszenie, a w konsekwencji również obniżenie kosztów funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w sprawach o roszczenia majątkowe o niższej wartości. Autor dochodzi do wniosku, że o ile modyfikacje dotyczące zakresu przedmiotowego postępowania oraz rezygnacja z obligatoryjnego stosowania urzędowych formularzy pism procesowych należy ocenić ze wszech miar pozytywnie, o tyle dalsze zmiany istotnie poszerzające zakres sędziowskiego uznania w zakresie możliwości ustalenia zasadności roszczenia oraz jego wysokości z pominięciem pełnego postępowania dowodowego, odnośnie do kwestii wymagających wiadomości specjalnych uzyskiwanych w drodze opinii biegłego, bez zapewnienia odpowiednich procesowych gwarancji zabezpieczających strony przed nadużyciem ww. uznania, w szczególności w postaci dostępu do apelacji pełnej, zapewniającej należytą kontrolę realizacji dyskrecjonalnej władzy sędziowskiej, wydają się zbyt daleko idące w dążeniu do usprawnienia i przyspieszenia procesu, budząc tym samym zastrzeżenia z punktu widzenia standardów rzetelnego procesu cywilnego. pl
dc.subject.pl postępowanie uproszczone pl
dc.subject.pl postępowanie w sprawie drobnych roszczeń pl
dc.subject.en simplified procedure pl
dc.subject.en small claims procedure pl
dc.subject.en expedited procedure pl
dc.description.publication 0,5 pl
dc.description.conftype international pl
dc.title.container Малозначнi спори : європейський та український досвiд вирiшення : Збiрник наукових праць учасникiв Мiжнародної науково-практичної конференцiї, 23-24 листопада 2018 р., Київ, Україна = Maloznačnì spori : êvropejsʹkij ta ukraïncʹkij dosvìd virìšennâ : Zbìrnik naukovih pracʹ učasnikìv Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï, 23-24 listopada 2018 r., Kiïv, Ukraïna pl
dc.contributor.institution Kiïvsʹkij Nacìonalʹnij Unìversitet ìmenì Tarasa Ševčenka. Ûridičnij fakulʹtet pl
dc.contributor.institution Nacìonalʹnij Unìversitet „Kiêvo-Mogilânsʹka Akademìâ”. Fakulʹtet pravničih nauk. Kafedra privatnogo prava pl
dc.contributor.institution Nacìonalʹnij Ûridičnij Unìversitet ìmenì Âroslava Mudrogo. Kafedra civìlʹnogo processu pl
dc.contributor.institution Âgellonsʹkij Unìversitet. Kafedra civìlʹnogo processu pl
dc.language.container ukr pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Zakład Postępowania Cywilnego pl
dc.subtype ConferenceProceedings pl
dc.conference Mìžnarodna naukovo-praktična konferencìâ "Maloznačnì spori: êvropejskij ta ukraїns'kij dosvìd virìšennâ"; 2018-11-23; 2018-11-24; Kijów; Ukraina; ; ; ; pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl
dc.sourceinfo liczba autorów 24; liczba stron 226; liczba arkuszy wydawniczych 8; pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)