Jagiellonian University Repository

Społeczny wymiar "Energiewende" : rozwój energetyki prosumenckiej w Austrii

pcg.skipToMenu

Społeczny wymiar "Energiewende" : rozwój energetyki prosumenckiej w Austrii

Show full item record

dc.contributor.author Kucharska, Anna [USOS81800] pl
dc.date.accessioned 2019-01-04T15:15:36Z
dc.date.available 2019-01-04T15:15:36Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 2084-3364 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/64887
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode *
dc.title Społeczny wymiar "Energiewende" : rozwój energetyki prosumenckiej w Austrii pl
dc.title.alternative Social dimension of "Energiewende" : development of prosumer energy in Austria pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 67-84 pl
dc.identifier.weblink http://journals.bg.agh.edu.pl/STUDIA/2018.17.1/human.2018.17.1.67.pdf pl
dc.abstract.pl Prosumenci są nową grupą społeczną, która aktualnie powstaje razem z procesem transformacji energetycznej - przyjaznego środowisku modelu systemu energetycznego, opartego na odnawialnych źródłach energii. Prosumenci są aktywnymi uczestnikami rynku, którzy korzystają z transformacji energetycznej. Jako świadomi konsumenci mogą, poprzez swoje wybory, wpływać na rozwój "zielonej energetyki" oraz wspierać ochronę środowiska. Ich aktywna rola w systemie energetycznym tworzy również określone wyzwania o charakterze ekonomicznym i technicznym. Z tego powodu konieczna jest implementacja odpowiednich podstaw prawnych, regulujących zaangażowanie konsumentów na rynku energii, jak też i rozwój nowych technologii i infrastruktury w celu umożliwienia im dostępu do systemu energetycznego. Te działania łącznie mają na celu wzmocnienie zarówno gospodarki narodowej, jak i bezpieczeństwa dostaw energii. pl
dc.abstract.en Prosumers are the part of new type of society that is being gradually created together with the process of energy transition into environmentally friendly model of energy system based on renewables. Prosumers are active market participants, which benefit from the energy transition. These informed consumers can, through their choices, drive development of green energy and support environment protection. Their active role in energy system entails certain challenges related to the economic and technical issues. Therefore, there is need to implement appropriate legal basis to regulate involvement of consumers on the market as well as to develop new technologies and infrastructure in order to enable them an access to the system. These actions collectively aim to strengthen national economy and ensure security of energy supply. pl
dc.subject.pl transformacja energetyczna pl
dc.subject.pl prosument pl
dc.subject.pl polityka energetyczna pl
dc.subject.pl odnawialne źródła energii pl
dc.subject.pl Austria pl
dc.subject.en energy transition pl
dc.subject.en prosumer pl
dc.subject.en renewable resources pl
dc.subject.en energy policy pl
dc.subject.en Austria pl
dc.description.volume 17 pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.publication 0,5 pl
dc.identifier.doi 10.7494/human.2018.17.1.67 pl
dc.identifier.eissn 2300-7109 pl
dc.title.journal Studia Humanistyczne AGH pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-01-04 pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2018 B]: 10


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska