Jagiellonian University Repository

Rasa, płeć, choroba : sposoby reprezentowania czarnych kobiet w kontekście epidemii AIDS w Stanach Zjednoczonych

Rasa, płeć, choroba : sposoby reprezentowania czarnych ...

Show full item record

dc.contributor.author Zięba, Hubert [USOS136326] pl
dc.date.accessioned 2019-01-04T11:23:45Z
dc.date.available 2019-01-04T11:23:45Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.isbn 978-83-229-3616-0 pl
dc.identifier.issn 0860-6668 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/64819
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode *
dc.title Rasa, płeć, choroba : sposoby reprezentowania czarnych kobiet w kontekście epidemii AIDS w Stanach Zjednoczonych pl
dc.title.alternative Race, sex, disease : modes of representing black women in the context of the AIDS epidemic in the United States pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 97-118 pl
dc.identifier.weblink http://pkult.wuwr.pl/product/-9819 pl
dc.abstract.pl W niniejszym artykule staram się przedstawić zarys sposobów reprezentowania czarnych kobiet w kontekście epidemii AIDS w Stanach Zjednoczonych. Punktem wyjścia poszukiwań takich wizerunków jest, opisany przez E. Ann Kaplan i Alexandrę Juhasz, rozwój myśli feministycznej i praktyki kina kobiet, w ramach których odchodzi się od zunifikowanej kategorii kobiety na rzecz wielokulturowego aspektu kobiecości. W obliczu dominacji ujmowania HIV/AIDS z perspektywy białych mężczyzn w najpopularniejszych filmowych obrazach choroby z przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku zaczynam od założenia Georgesʼa Didi-Hubermana, zgodnie z którym pod warstwą najbardziej znanych obrazów katastrof znaleźć można inne, dopiero wymagające odkrycia. Odwołując się następnie do koncepcji strategii mniejszościowych, sformułowanych przez Gillesʼa Deleuze’a i Felixa Guattariego, podejmuję próbę przeprowadzenia formalnej i stylistycznej analizy czterech filmów: dwóch dokumentalnych i dwóch fabularnych. Usiłuję jednocześnie wykazać, że działania podejmowane przez kobiety zaangażowane na różnych szczeblach produkcji filmowej przekraczają umowną granicę pomiędzy kinem niezależnym a głównym nurtem. Wybranymi na potrzeby tego artykułu tytułami są: Sandra’s Web: A Mother’s Diary (1996, reż. Beverly Peterson), Wilhemina’s War (2015, reż. June Cross), Życie na przekór (2007, reż. Nelson George) i Hej, skarbie (2009, reż. Lee Daniels). pl
dc.abstract.en In this article I try to outline the ways of representing black women in the context of the AIDS epidemic in the United States. The point of departure for prospecting for such images is the development of the feminist thought and women cinema practices, described by E. Ann Kaplan and Alexandra Juhasz, which diverge from a unified category of women towards a multicultural aspect of femininity. In the face of rendering HIV/AIDS dominantly from a white male perspective in the most popular motion pictures about the disease, I begin with Georges Didi-Huberman assumption, according to which, under a layer of popular images of disasters, there are always different depictions yet to be discovered. Referring to the concept of minoritarian strategies, formulated by Gilles Deleuze and Felix Guattari, I attempt to make a formal and stylistic analysis of four films, two documentaries and two features. Simultaneously I try to demonstrate that actions taken by women involved in different levels of film production cross the traditional opposition between the mainstream and independent cinemas. The films analyzed in this article are: Sandra’s Web: A Mother’s Diary (1996, dir. Beverly Peterson), Wilhemina’s War (2015, dir. June Cross), Life Support (2007, dir. Nelson George), and Precious (2009, dir. Lee Daniels). pl
dc.subject.pl HIV pl
dc.subject.pl rasizm pl
dc.subject.pl AIDS pl
dc.subject.pl rasa pl
dc.subject.pl kino pl
dc.subject.pl kobieta pl
dc.subject.pl telewizja pl
dc.subject.pl czarna pl
dc.subject.pl TV pl
dc.subject.pl afroamerykanka pl
dc.subject.pl film pl
dc.subject.pl feminizm pl
dc.subject.pl płeć pl
dc.subject.pl gender pl
dc.subject.en HIV pl
dc.subject.en AIDS pl
dc.subject.en racism pl
dc.subject.en race pl
dc.subject.en cinema pl
dc.subject.en woman pl
dc.subject.en television pl
dc.subject.en black pl
dc.subject.en TV pl
dc.subject.en african-american pl
dc.subject.en film pl
dc.subject.en feminism pl
dc.subject.en sex pl
dc.subject.en gender pl
dc.description.series Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661; no 3850 pl
dc.description.volume 21 pl
dc.description.number 4 pl
dc.identifier.doi 10.19195/0860-6668.21.4.6 pl
dc.title.journal Prace Kulturoznawcze pl
dc.title.volume Sztuka jako medium refeksji o kulturze pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-01-04 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2017 B]: 7


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska