Jagiellonian University Repository

Dopuszczalność zażalenia na postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia w razie upadku zabezpieczenia wskutek złożenia sumy zabezpieczenia na rachunek depozytowy Ministra Finansów

pcg.skipToMenu

Dopuszczalność zażalenia na postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia w razie upadku zabezpieczenia wskutek złożenia sumy zabezpieczenia na rachunek depozytowy Ministra Finansów

Show full item record

dc.contributor.author Olaś, Andrzej [SAP14019651] pl
dc.contributor.editor Cieślak, Sławomir [SAP14010082] pl
dc.contributor.editor Barańska, Anna pl
dc.date.accessioned 2019-01-04T10:38:04Z
dc.date.available 2019-01-04T10:38:04Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.isbn 978-83-8128-990-0 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/64808
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.subject.other court-ordered interim measures pl
dc.subject.other preliminary measures pl
dc.title Dopuszczalność zażalenia na postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia w razie upadku zabezpieczenia wskutek złożenia sumy zabezpieczenia na rachunek depozytowy Ministra Finansów pl
dc.title.alternative Admissibility of a complaint against a decision on granting court-ordered interim measure (security) in the event of the interim measure cancellation as a result of submitting the security amount by the obligor to the deposit account of the Minister of Finance pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck pl
dc.description.physical 485-496 pl
dc.description.additional Bibliogr. w przypisach. Cieślak Sławomir nie afiliuje z WPiA. pl
dc.abstract.pl Artykuł dotyczy relacji pomiędzy upadkiem zabezpieczenia na podstawie art. 742 § 1 zd. 2 KPC, tj. wskutek złożenia przez obowiązanego na rachunek depozytowy Ministra Finansów sumy zabezpieczenia żądanej przez uprawnionego we wniosku o udzielenie zabezpieczenia, a dopuszczalnością równoległego kwestionowania przez obowiązanego zasadności udzielonego przez sąd zabezpieczenia w trybie zażaleniowym. W wyniku przeprowadzonej analizy autor doszedł do wniosku, że wbrew dominującemu w tym zakresie stanowisku, upadek zabezpieczenia ex lege wskutek złożenia przez obowiązanego na rachunek depozytowy Ministra Finansów sumy zabezpieczenia żądanej przez uprawnionego we wniosku o udzielenie zabezpieczenia, nie czyni zażalenia na postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia bezprzedmiotowym, skutkując jego niedopuszczalnością. Upadek zabezpieczenia na podstawie art. 742 § 1 zd. 2 KPC wiąże się bowiem wyłącznie ze zniweczeniem z mocą ex nunc skuteczności postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia w zakresie przewidzianych w nim sposobów zabezpieczenia, bez eliminacji bytu prawnego samego postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia, jako przedmiotu zaskarżenia zażaleniem pl
dc.abstract.en The article concerns the relationship between the cancellation of the interim measure (court-ordered security) under the Art. 742 § 1 sentence 2 of the Code of Civil Procedure (CCP), i.e. as a result of depositing by the obligor the amount of security requested by the obligee in his petition for security into the Minister of Finance deposit banking account, and the admissibility of parallel questioning by the obligor legitimacy of the court-ordered security by means of a complaint against judicial decision providing for the measure in question. As a result of the analysis, the author came to the conclusion, that contrary to the position dominant in the case law and literature, the ipso iure cancellation of the interim measure as a result of the provision by the obligor of the security requested by the obligee in the application for the interim measure does not make a complaint against granting interim measure objectless, resulting in its inadmissibility. Cancellation of security under the Art. 742 § 1 sentence 2 KPC by the operation of law results only in the ex nunc annulment of the effectiveness of a decision on granting interim measure of protection in the scope of the means of security provided for therein, without eliminating the legal existence of the decision on granting the security, as the object of appellate challenge by means of complaint pl
dc.subject.pl zabezpieczenie roszczenia pl
dc.subject.pl upadek zabezpieczenia pl
dc.subject.pl zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu pl
dc.subject.en security for claims pl
dc.subject.en cancellation of security pl
dc.subject.en complaint fot the order securing claims pl
dc.description.publication 0,5 pl
dc.title.container Ars in vita, Ars in iure : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Januszowi Jankowskiemu pl
dc.language.container pol pl
dc.participation Olaś, Andrzej: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Zakład Postępowania Cywilnego pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl
dc.sourceinfo liczba autorów 70; liczba stron 920; liczba arkuszy wydawniczych 78,45; pl
dc.publisher.ministerial Wydawnictwo C.H. Beck pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)