Jagiellonian University Repository

On metonymically motivated delexicalization of quantifying nouns in English and Polish : a corpus investigation

pcg.skipToMenu

On metonymically motivated delexicalization of quantifying nouns in English and Polish : a corpus investigation

Show full item record

dc.contributor.author Herda, Damian [USOS129304] pl
dc.date.accessioned 2018-12-19T11:45:49Z
dc.date.available 2018-12-19T11:45:49Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 1732-8160 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/64313
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title On metonymically motivated delexicalization of quantifying nouns in English and Polish : a corpus investigation pl
dc.title.alternative O metonimicznie motywowanej deleksykalizacji rzeczowników ilościowych w języku angielskim i polskim : badanie korpusowe pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 199-219 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 218-219 pl
dc.abstract.pl Bazując na danych zaczerpniętych z korpusów językowych, niniejszy artykuł stawia sobie za cel weryfikację hipotezy, zgodnie z którą deleksykalizacja angielskich rzeczowników pile 'sterta' i stack 'stos' oraz ich polskich odpowiedników sterta i stos, uwydatniająca się rozszerzoną kolokacyjnością, jest w znacznym stopniu motywowana związkiem metonimicznym między ich regularnymi kolokatami konkretnymi a pewnymi pojęciami abstrakcyjnymi, które mogą zostać skonkretyzowane za ich pomocą. Zakłada się mianowicie, że owa relacja konceptualna prowadzi do stopniowego rozluźnienia pierwotnych wymogów selekcyjnych badanych leksemów, odgrywając zarazem istotną rolę w schematyzacji ich wyjściowej semantyki. Wyniki analizy empirycznej wskazują, że ekspansja kolokacyjna analizowanych elementów leksykalnych faktycznie w dużej mierze opiera się na metonimizacji, tendencja ta jest jednak wyraźniejsza w przypadku polskich rzeczowników, zwłaszcza stos, co można wyjaśnić tym, że w odróżnieniu od swoich angielskich ekwiwalentów nie skonwencjonalizowały się one jeszcze - co potwierdzają obecne definicje słownikowe obu jednostek - w funkcji liczebników nieokreślonych, toteż ich deleksykalizacja wciąż jest napędzana głównie opisanym wyżej mechanizmem konceptualnym. pl
dc.abstract.en Drawing on corpus data, this paper investigates the hypothesis that the delexicalization of the English nouns pile and stack as well as their Polish counterparts sterta 'pile' and stos 'stack', evidenced by collocational expansion, is to a considerable extent fuelled by the conceptual contiguity between their prototypical concrete N2-collocates and certain abstract notions which may be instantiated by means thereof. It is postulated that this metonymic relation leads to the items gradually loosening their original selectional requirements, thereby contributing to the schematization of their source semantics. The results of an empirical analysis show that the collocational broadening of all of the nouns under scrutiny indeed largely stems from metonymization, yet the tendency is more pronounced in the case of the Polish items, particularly stos 'stack'. This finding can be accounted for in view of the fact that in contrast to their English equivalents, they have not yet established themselves as schematic quantifiers, as corroborated by their current dictionary definitions, and therefore still heavily rely on the aforementioned conceptual mechanism in their delexicalization. pl
dc.subject.pl rzeczownik ilościowy pl
dc.subject.pl liczebnik nieokreślony pl
dc.subject.pl gramatykalizacja pl
dc.subject.pl deleksykalizacja pl
dc.subject.pl kolokacja pl
dc.subject.pl metonimia pl
dc.subject.en quantifying noun pl
dc.subject.en indefinite quantifier pl
dc.subject.en grammaticalization pl
dc.subject.en delexicalization pl
dc.subject.en collocation pl
dc.subject.en metonymy pl
dc.description.volume 12 pl
dc.description.number 4 pl
dc.identifier.doi 10.4467/23005920SPL.17.010.8242 pl
dc.identifier.eissn 2300-5920 pl
dc.title.journal Studies in Polish Linguistics pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Angielskiej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2017 B]: 13


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa