Jagiellonian University Repository

Obrona życia ludzkiego i człowieczeństwa osób niepełnosprawnych w okresie prenatalnym na łamach periodyku "Służba Życiu"

Obrona życia ludzkiego i człowieczeństwa osób ...

Show full item record

dc.contributor.author Tytko, Marek Mariusz [SAP12014693] pl
dc.contributor.editor Zimny, Jan pl
dc.date.accessioned 2015-05-03T08:00:18Z
dc.date.available 2015-05-03T08:00:18Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.isbn 978-83-63835-19-4 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/6394
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Obrona życia ludzkiego i człowieczeństwa osób niepełnosprawnych w okresie prenatalnym na łamach periodyku "Służba Życiu" pl
dc.title.alternative Defense of human life and humanity of disabled persons in prenatal period in the periodical "Service for Life" ("Służba Życiu") pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Stalowa Wola : Katedra Pedagogiki Katolickiej pl
dc.description.physical 705-748 pl
dc.abstract.pl 1. Celem artykułu jest pokazanie elementów kultury życia prenatalnego w Polsce na przykładzie argumentów w periodyku "Służba Życiu" (1999-2008), akcentując obronę życia poczętych dzieci niepełnosprawnych. 2. Metodologia. Autor posłużył się historiograficzną metodą analizy dokumentu. 3. Główne wyniki analizy. Tekst ukazuje racjonalne argumenty autorów publikowanych lub cytowanych w periodyku "Służba Życiu" w latach 1999-2008. Cytowani lekarze medycyny udowodnili, że 1) zygota jest człowiekiem (osobą ludzką), 2) dziecko nienarodzone, rozwijające się w łonie matki jest człowiekiem (osobą ludzką). Artykuł ukazuje kulturę życia prenatalnego. Autor analizuje kwestię aborcji (zabijanie dzieci w łonie matki) oraz elementy ideologii aborcjonizmu. Tekst na podstawie źródłowych, twardych danych liczbowych pokazuje liczby dotyczące aborcji dzieci niepełnosprawnych (zabijanie niepełnosprawnych w łonach matek) w Polsce w latach 1994-2012. Artykuł przedstawia zagadnienie kultury życia w Zgromadzeniu Narodowym w Polsce - kwestię nieuchwalonych poprawek do Konstytucji w 2007 r. dla większej ochrony życia nienarodzonych. Tekst przedstawia także próby prawnego naprawienia sytuacji w zakresie zakazu aborcji eugenicznej oraz wzrost świadomości kultury życia w Polsce (2011-2013). W konkluzji autor wskazuje na konieczność poradnictwa prekoncepcyjnego, edukacji prozdrowotnej i edukacji pro-life w Polsce. 4. Ograniczenia wyników analizy. Artykuł jest przyczynkiem do dyskusji nad prawną ochroną życia poczętego w Polsce. Ograniczenia dotyczą odniesienia do życia ludzkiego w fazie prenatalnej. 5. Implikacje praktyczne. Wyniki analizy można zastosować w dyskusji w polityce polskiej jako racjonalne argumenty na rzecz wzmocnienia prawnej ochrony życia ludzkiego od naturalnego poczęcia. 6. Implikacje społeczne. Wyniki analiz odnoszą się do świadomości społecznej w sytuacji prawnej Polski w latach 1994-2013 w zakresie ochrony życia poczętego. 7. Oryginalność artykułu (nowa wartość, nowość). Artykuł pokazuje po raz pierwszy źródłowo kwestie ochrony życia ludzkiego w periodyku "Służba Życiu" i kontekst prawno-polityczny tej ochrony w Polsce w latach 1993-2013. pl
dc.abstract.en 1. The goal of this article is presentation some elements of prenatal life culture in Poland for example argue in a periodical "The Service for Life" ("Służba Życiu") 1999-2008, emphasizing life defense of conceived unborn disabled children.2. Methodology. An author used historiographical method for analysis of document. 3. The main results of analysis. This text shows rational arguments used by authors published or cited in periodical „The Service for Life” ("Służba Życiu") in the years 1999-2008. Cited physicians proved, that: 1) a zygote is a man (a human person), 2) an unborn child, who is developing in a mother’s womb (uterus), is a man (a human person).The article presents prenatal life culture. The author analyzes the issue of abortion (killing children in a mother’s womb) and elements od ideology of abortionism. This text shows source-based on the hard data - number concerning abortion of disabled children in (killing disabled children in mothers’ wombs) in Poland in the years 1994-2012. The article presents issue of pro-life culture in the National Assembly in Poland - problem of not passed a law amendment to the Constitution in 2007, for more protection of life of the unborn. The text presents also law attempt to remedy of situation in the field (in the range) forbidding of eugenic abortion and development of pro-life culture in Poland (2011-2013). The author points out in the conclusion to necessity of pre-concept counseling (pre-conception guidance), health-promoting education and pro-life education in Poland. 4. Limitations of results of analysis. This article is a contribution to the discussion of law protection of unborn children in Poland. Restrictions (limitations) apply to references to a human life in the prenatal phase. 5. Practical implications. Results of analysis may be used in the discussion in Polish politics as a rational argument for strengthening to legal protection of life from natural conception. 6. Social implications. The results of analyzes related to social consciousness in legal situation in Poland in the years 1004-2013 in as far as protection of unborn children. 7. The originality of the article (new value, novelty). The paper shows first time, source-based issues of protection of human life in the periodical "The Srvice for Life" and legal-and-political context of this protection in Poland in the years 1933-2013. pl
dc.subject.pl aborcja pl
dc.subject.pl Polska (1993-2013) pl
dc.subject.pl niepełnosprawne dzieci nienarodzone pl
dc.subject.pl Służba Życiu (1999-2008) pl
dc.subject.pl kultura życia pl
dc.subject.pl polska Konstytucja pl
dc.subject.pl polskie prawo pl
dc.subject.pl edukacja pro-life pl
dc.subject.en abortion pl
dc.subject.en Poland (1993-2013) pl
dc.subject.en disabled unborn children pl
dc.subject.en Service for Life (1999-2008) pl
dc.subject.en pro-life culture, Polish Constitution, Polish law, eduaction pro-life pl
dc.subject.en Polish Constitution pl
dc.subject.en Polish law pl
dc.subject.en education pro-life pl
dc.description.publication 3 pl
dc.title.container Rodzina : powołanie - zadania - zagrożenia : praca zbiorowa pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Pion Prorektora ds. polityki kadrowej i finansowej : Biblioteka Jagiellońska pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 12; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska