Jagiellonian University Repository

Modele polskiego patriotyzmu (1990-2010) : wybrane zagadnienia

Modele polskiego patriotyzmu (1990-2010) : wybrane ...

Show full item record

dc.contributor.author Tytko, Marek Mariusz [SAP12014693] pl
dc.date.accessioned 2015-05-02T19:46:04Z
dc.date.available 2015-05-02T19:46:04Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.issn 2082-3487 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/6385
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Modele polskiego patriotyzmu (1990-2010) : wybrane zagadnienia pl
dc.title.alternative Models of polish patriotism (1990-2010) : selected issues pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 41-61 pl
dc.identifier.weblink http://www.pedkat.pl/images/czasopisma/po7/03.pdf pl
dc.abstract.pl Autor omawia kontekst historyczno-społeczny i polityczny patriotyzmu z okresu transformacji w Polsce 1990-2010 r. Ukazuje czynniki i podstawy antropologiczne patriotyzmu z okresu transformacji. Analizuje kwestie relacji patriotyzmu, narodu i państwa. Omawia kwestię eurorealizmu i euroidealizmu. Wskazuje na patriotyzm narodowy i patriotyzm państwowy jako modele. Omawia procesy integracyjne i dezintegracyjne. Opisuje problemy polskiego patriotyzmu w XXI w. Wskazuje na unitarność narodową polskiego państwa. Buduje podstawy pedagogiki kultury narodowej. pl
dc.abstract.en An author is dicsussing historical-social and political context of patriotism from the period of transformation in Poland in the years 1990-2010. He shows factors and anthropological backgrounds of patriotism from the period of transformation. He is analyzing questions of relations between patriotism, nation (ethnicity) and a state. He is discussing question of eurorealism and euroidealism. He shows on national (ethnical) patriotism and state patriotism, as models. Am Author is discussing processes of integration and desintegration. He is describing problems of Polish patriotism in 21st century. He indicates national (ethnical) unitarism of Polish State. He is building backgrounds of pedagogy of national (ethnical) culture. pl
dc.abstract.en OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.subject.pl patriotyzm pl
dc.subject.pl pedagogika kultury narodowej pl
dc.subject.pl naród pl
dc.subject.pl państwo pl
dc.subject.pl Europa pl
dc.subject.pl Polska pl
dc.subject.pl integracja europejska pl
dc.subject.pl mniejszości narodowe i etniczne pl
dc.subject.pl cywilizacja pl
dc.subject.pl chrześcijaństwo pl
dc.subject.en patriotism pl
dc.subject.en pedagogy of national culture pl
dc.subject.en nation pl
dc.subject.en ethnicity pl
dc.subject.en state pl
dc.subject.en Europe pl
dc.subject.en Poland pl
dc.subject.en European integration pl
dc.subject.en ethnical and national minorities pl
dc.subject.en civilization pl
dc.subject.en Christianity pl
dc.description.number 7 (2) pl
dc.description.publication 1,7 pl
dc.title.journal Pedagogia Ojcostwa pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-07-12 pl
dc.affiliation Pion Prorektora ds. polityki kadrowej i finansowej : Biblioteka Jagiellońska pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska