Jagiellonian University Repository

Administracja publiczna w Polsce : zarządzanie : zarys problematyki

pcg.skipToMenu

Administracja publiczna w Polsce : zarządzanie : zarys problematyki

Show full item record

dc.contributor.author Dobrowolski, Zbysław [SAP14009537] pl
dc.date.accessioned 2018-12-12T08:42:58Z
dc.date.available 2018-12-12T08:42:58Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.isbn 978-83-65688-27-9 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/63501
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Administracja publiczna w Polsce : zarządzanie : zarys problematyki pl
dc.title.alternative Public administration in Poland : management : introduction to the problems pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Kraków : Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.description.physical 136 pl
dc.identifier.weblink https://isp.uj.edu.pl/documents/2103800/139368467/Administracja+publiczna+w+Polsce/f2440286-37d9-4403-9802-2406c2afe4ab pl
dc.abstract.pl Administracja publiczna odgrywa istotną rolę w realizacji polityk publicznych. Jest jej wykonawcą a jednocześnie może być jej inicjatorem i oceniającym. Sposób w jaki wykonuje swoje zadania rzutuje na ocenę społeczną władzy wykonawczej i ustawodawczej państwa. Administracja publiczna uczestniczy w gromadzeniu oraz dystrybucji środków publicznych, które są przeznaczane na wydatki rządowe. Z perspektywy ekonomii i nauk o zarządzaniu kwestią o fundamentalnym znaczeniu jest sprawność funkcjonowania administracji. Z perspektywy nauk o zarządzaniu administrację publiczną należy postrzegać jako zbiór powiązanych ze sobą organizacji, które tworzą pewien system. A zatem można analizować problemy zarządzania i usprawniać poszczególne organizacje publiczne, jak też sposób ich współdziałania, czy wreszcie analizować funkcjonowanie systemu organizacji publicznych. Niniejszy podręcznik służy realizacji funkcji idiograficznej i eksplanacyjnej, a także funkcji pragmatycznej. W opracowaniu przedstawiono szereg definicji odnoszących się do funkcjonowania administracji publicznej. Uwaga, jaką autor poświęcił prezentacji definicji, a także bardzo mocno rozbudowanej analizie prawnej wynika z chęci realizacji celu jakim jest systematyzacja podstawowego aparatu pojęciowego dotyczącego administracji publicznej. pl
dc.abstract.en Public administration plays an important role in the implementation of public policies. The way in which public administration performs its tasks affects the social assessment of the executive and legislative branch of the State. Public administration participates in the collection and distribution of public funds. From the perspective of economics and management sciences, the efficiency of administration is a matter of fundamental importance. This handbook is designed to carry out the idiographic and explanatory function as well as the pragmatic function. The study presents a number of definitions relating to the functioning of public administration. Attention, which the author devoted to the presentation of definitions, as well as a very strongly developed legal analysis of public administration activities results from the desire to achieve the goal of systematizing the basic conceptual apparatus for public administration. pl
dc.subject.pl administracja publiczna pl
dc.subject.pl zarządzanie pl
dc.subject.pl patologie organizacyjne pl
dc.subject.en public administration pl
dc.subject.en management pl
dc.subject.en organizational pathologies pl
dc.description.series Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.description.publication 9 pl
dc.identifier.eisbn 978-83-65688-28-6 pl
dc.date.accession 2018-11-27 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Spraw Publicznych pl
dc.subtype Handbook pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.publisher.ministerial Uniwersytet Jagielloński w Krakowie pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa