Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Motywy wykorzystania aplikacji mobilnych w procesie nabywania dóbr wśród młodych konsumentów

Motywy wykorzystania aplikacji mobilnych w procesie ...

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Budzanowska-Drzewiecka, Małgorzata [SAP11020006] pl
dc.contributor.author Lipińska, Aneta [SAP14003528] pl
dc.date.accessioned 2015-04-30T11:57:15Z
dc.date.available 2015-04-30T11:57:15Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7695-438-7 pl
dc.identifier.issn 1899-3192 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/6288
dc.language pol pl
dc.title Motywy wykorzystania aplikacji mobilnych w procesie nabywania dóbr wśród młodych konsumentów pl
dc.title.alternative Reasons for using mobile applications in the process of acquiring goods among young consumers pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 187-196 pl
dc.identifier.weblink https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/29453/edition/26598 pl
dc.abstract.pl Celem opracowania jest określenie relacji pomiędzy motywami wykorzystania aplikacji mobilnych w procesie dokonywania zakupu przez młodych konsumentów w Polsce a intencją ich stosowania. Realizacja celu wymagała przeprowadzenia badań kwestionariuszowych. Wyniki zrealizowanych badań wykazały, że w przypadku analizowanych typów motywów: hedonistycznych i utylitarnych to te pierwsze zwiększają intencję wykorzystania aplikacji mobilnych przez młodych konsumentów w procesie zakupu dóbr. Ponadto ustalono, że czynnikiem różnicującym zarówno motywy wykorzystania aplikacji, jak i intencję ich stosowania w procesie zakupowym jest poziom zaawansowania w używaniu aplikacji mobilnych. Wykazano, że im większy zakres zaawansowania w używaniu aplikacji mobilnych, tym częściej deklarowana jest chęć szerszego ich wykorzystania w m-commerce przez młodych konsumentów. pl
dc.abstract.en The aim of the study is to determine the relationship between the reasons for using mobile applications in the process of making a purchase by young consumers in Poland and the intention to use them. To achieve that aim, the author used the questionnaires which results showed that in the case of the analyzed types of reasons - hedonistic and utilitarian - the first ones increased the intention to use mobile applications in the process of purchasing goods. Moreover, it was determined that the factor differentiating the reasons for using mobile applications and the intention to use them in the purchasing process was the level of sophistication in the use of mobile applications. It was shown that the greater the extent of the use of mobile applications, the more often young consumers declared the desire for their wider use in m-commerce. pl
dc.subject.pl aplikacje mobilne pl
dc.subject.pl m-commerce pl
dc.subject.pl młodzi konsumenci pl
dc.subject.en mobile applications pl
dc.subject.en m-commerce pl
dc.subject.en young consumers pl
dc.description.number 353 pl
dc.description.publication 0,5 pl
dc.identifier.doi 10.15611/pn.2014.353.17 pl
dc.identifier.eissn 2392-0041 pl
dc.title.journal Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics pl
dc.title.volume Usługi 2014 : sektor usług - uwarunkowania i tendencje rozwoju pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-03-19 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
.pointsMNiSW [2014 B]: 7


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach