Jagiellonian University Repository

Time perspective as a factor determining health care and the risk of disorders

Time perspective as a factor determining health care ...

Show full item record

dc.contributor.author Tucholska, Kinga [SAP11018700] pl
dc.contributor.author Wysocka-Pleczyk, Małgorzata [SAP11015807] pl
dc.contributor.author Gulla, Bożena [SAP11018719] pl
dc.date.accessioned 2018-11-27T09:20:03Z
dc.date.available 2018-11-27T09:20:03Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 1234-7175 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/61718
dc.language eng pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Time perspective as a factor determining health care and the risk of disorders pl
dc.title.alternative Perspektywa temporalna jako czynnik ochrony zdrowia i ryzyka zaburzeń pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 55-65 pl
dc.identifier.weblink http://www.sztukaleczenia.pl/pub/2017/2/Strony_od_sztuka_leczenia_02-2017-7_v1.pdf pl
dc.abstract.pl Celem opracowania jest prezentacja opracowanej przez Zimbardo i Boyda koncepcji perspektyw temporalnych w kontekście zdrowia i zachowań zdrowotnych osób dorosłych. Wskazujemy na poszczególne perspektywy i rozpatrujemy ich wzajemne układy podkreślając, iż mogą być ważnym zasobem lub stanowić potencjalny czynnik ryzyka rozwoju zaburzeń. Dokonany przegląd wyników badań empirycznych i zebranie dotychczasowej, dość rozproszonej wiedzy na ten temat pozwala zaproponować konkretne rozwiązania praktyczne. Postulujemy uwzględnienie indywidualnych perspektyw temporalnych oraz rozpoznanych trendów rozwojowych w budowaniu programów profilaktycznych, mających na celu ograniczenie szkodliwych zachowań i rozwój zaburzeń oraz upowszechnienie działań i postaw sprzyjających zachowaniu pełni zdrowia psychofizycznego. Pozwoli to uczynić ewentualne interwencje skuteczniejszymi i trwalszymi w czasie. pl
dc.abstract.en The aim of this paper is to present the Time Theory by Zimbardo and Boyd in relation to health and health behaviours in adults. Particular perspectives and their mutual configurations are addressed both as an important resource, and as a potential disorder risk factor. A review of empirical research results and collecting the existing, although fragmented, data allows to propose specific practical applications. It is suggested that the individual time perspectives and the identified developmental trends should be taken into account in creating prophylactic programmes which are aimed at containing harmful behaviours and development of disorders, as well as promoting activities and attitudes facilitating retaining full psycho-physical health. Taking such measures can increase the effectiveness and longevity of possible interventions. pl
dc.subject.pl perspektywa czasowa pl
dc.subject.pl zdrowie pl
dc.subject.pl zaburzenie pl
dc.subject.pl ZTPI pl
dc.subject.en time perspective pl
dc.subject.en health pl
dc.subject.en disorder pl
dc.subject.en ZTPI pl
dc.description.number 2 pl
dc.identifier.eissn 1898-2026 pl
dc.title.journal Sztuka Leczenia pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-11-27 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Psychologii Stosowanej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)