Jagiellonian University Repository

Bases for trust in pension funds operating in Poland

pcg.skipToMenu

Bases for trust in pension funds operating in Poland

Show full item record

dc.contributor.author Marzec, Małgorzata [SAP11018067] pl
dc.date.accessioned 2018-11-23T15:56:35Z
dc.date.available 2018-11-23T15:56:35Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 1899-3192 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/61462
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/legalcode *
dc.title Bases for trust in pension funds operating in Poland pl
dc.title.alternative Płaszczyzny budowania zaufania do funduszy emerytalnych działających w Polsce pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 111-124 pl
dc.identifier.weblink http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=45508&from=publication pl
dc.abstract.pl Celem artykułu jest analiza zaufania do otwartych funduszy emerytalnych (OFE) jako podmiotów funkcjonujących w polskim systemie emerytalnym. Zadaniem OFE jest gromadzenie funduszy zaoszczędzonych przez Polaków i zarządzanie nimi w celu zabezpieczenia kapitałów po przejściu na emeryturę. Polacy często lekceważą potrzebę oszczędzania środków na starość, mimo że polski system emerytalny zakłada indywidualne przedsięwzięcia emerytalne. W artykule wskazano czynniki i płaszczyzny budowania zaufania do OFE jako instytucji funkcjonujących w II filarze systemu emerytalnego. Zaufanie do systemu emerytalnego może być budowane przez zaufanie do poszczególnych instytucji funkcjonujących w danym systemie. Wydzielenie czynników zaufania do OFE może wskazać metody budowania zaufania do całego systemu emerytalnego. pl
dc.abstract.en The purpose of this article is to analyze the trust in Open Pension Funds (OPF) as entities operating in the Polish pension system. The task of OPFs is to collect and manage the funds accumulated by Poles in order to secure their capital after retirement. Poles often ignore the need to save money for old age, despite the fact that the Polish pension system provides for individual pension schemes. This article indicates the factors for building the trust in OPFs as institutions operating within the second pillar of the pension system. The trust in the pension system can be built through the trust in the individual institutions operating in the given system. Separating trust factors related to OPFs can indicate the methods of building the trust in the entire pension system. pl
dc.subject.pl zaufanie pl
dc.subject.pl system emerytalny pl
dc.subject.pl fundusze emerytalne pl
dc.subject.en trust pl
dc.subject.en pension funds pl
dc.subject.en pension system pl
dc.description.number 510 pl
dc.description.publication 0,9 pl
dc.identifier.doi 10.15611/pn.2018.510.09 pl
dc.identifier.eissn 2392-0041 pl
dc.title.journal Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics pl
dc.title.volume Social policy : controversies and paradoxes pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2018-10-23 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Spraw Publicznych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2018 B]: 10


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska