Jagiellonian University Repository

Take your eyes off me : the effect of the presence of witnesses on conduct of rescue operations

Take your eyes off me : the effect of the presence ...

Show full item record

dc.contributor.author Strojny, Paweł [SAP14005278] pl
dc.contributor.author Strojny, Agnieszka [SAP14011571] pl
dc.contributor.author Kałwak, Weronika [SAP14010969] pl
dc.contributor.author Bańbura, Anna [USOS203922] pl
dc.date.accessioned 2018-11-23T15:48:55Z
dc.date.available 2018-11-23T15:48:55Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 1895-8443 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/61459
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Take your eyes off me : the effect of the presence of witnesses on conduct of rescue operations pl
dc.title.alternative Nie patrz mi na ręce : wpływ obecności świadków na realizację zadań ratowniczych pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 14-22 pl
dc.identifier.weblink http://bitp.cnbop.pl/wp-content/uploads/2018/08/BiTP-Vol.-49-Issue-1-2018-pp.-14–22-doi-10.12845bitp.49.1.2018.1.pdf pl
dc.abstract.pl Strażacy podczas działań ratowniczych funkcjonują w otoczeniu społecznym, w związku z tym pozostają pod wpływem społecznym i sami go wywołują. Jednym z subtelnych przejawów wpływu społecznego jest efekt facylitacji społecznej polegający na zmianie w szybkości i jakości wykonania zadań w wyniku bycia obserwowanym przez inne osoby. Zjawisko to zdaje się wyjaśniać model uwagowy, który przewiduje, że pod wpływem obecności osób trzecich zawężeniu ulega uwaga, co może prowadzić do pogorszenia lub poprawy (w zależności od warunków) wykonania zadania. Autorzy postawili hipotezę, że strażacy podczas działań ratowniczych podlegają zjawisku facylitacji społecznej – obecność osób postronnych wpływa na przebieg wykonywanych przez nich zadań. Projekt i metody: Aby odpowiedzieć na pytanie, czy strażacy podczas działań ratowniczych mogą podlegać zjawisku facylitacji wywoływanemu przez obecność osób postronnych, przeprowadzono eksploracyjne badanie jakościowe oparte na osiemnastu inspirowanych metodą fenomenologiczną i częściowo-ustrukturyzowanych wywiadach z ratownikami Państwowej Straży Pożarnej. Wypowiedzi badanych analizowano pod kątem zachowań osób postronnych będących świadkami prowadzonych działań. Treść wywiadów była rozpatrywana zgodnie z wytycznymi IPA, przy użyciu oprogramowania wspomagającego analizę jakościową (Atlas.ti). Wyniki: Analiza wywiadów pozwala przypuszczać, że okoliczności społeczne podczas działań ratowniczych sprzyjają występowaniu zjawiska facylitacji społecznej. Zgromadzone dane, wskazujące na oddziaływanie świadków zdarzenia na strażaków, pozwoliły na wyodrębnienie dwóch grup zachowań osób postronnych, które w szczególny sposób pogarszają funkcjonowanie strażaków podczas działań: dokumentowanie działań przez świadków (np. poprzez nagrywanie) oraz świadome utrudnienie działań. Zebrany materiał pozwala również na wyciągnięcie wniosku, że dla ratowników w tych sytuacjach obecność świadków jest nacechowana emocjonalnie – świadkowie wzbudzają emocje (np. lęk przed konsekwencjami). Wnioski: Uzyskane wyniki wspierają hipotezę o wpływie osób postronnych na przebieg wykonywanych przez ratowników działań. Dodatkowo wskazano czynniki, które w szczególny sposób te działania utrudniają. Z praktycznego punktu widzenia szczególną uwagę przyciąga problem filmowania akcji ratowniczych. Można przewidywać, że to negatywnie wpływające na przebieg działań zjawisko, będzie w najbliższym czasie się nasilać. Rodzi to konieczność przygotowania systemu na coraz większą presję ze strony świadków zdarzeń, zwłaszcza poprzez szkolenie ratowników w zakresie minimalizowania negatywnych konsekwencji efektu audytorium. pl
dc.abstract.en Aim: During rescue operations, firefighters function in a social setting, and therefore they remain under social influence and exert it themselves. One of the subtle manifestations of social influence is the social facilitation effect in changing the speed and quality of operations as a result of being watched by other people. This phenomenon seems to be explained by the attentional model, which predicts that in the presence of third parties attention is narrowed, which may lead to deterioration of, or improvement in, task performance (depending on conditions). The authors addressed the research question whether firefighters are affected by to the phenomenon of social facilitation during rescue operations – the presence of bystanders affecting the performance of their tasks. Design and methods: To answer the question of whether, during rescue operations, firefighters may be subject to the phenomenon of facilitation induced by the presence of bystanders, we conducted an exploratory qualitative study based on 18 partially-structured interviews inspired by the phenomenological method, with rescuers from the State Fire Service. The interviewees’ responses were subjected to content analysis in terms of the behaviour of bystanders witnessing their activities. Interviews were analysed according to IPA with the use of qualitative data analysis software Atlas.ti. Results: Our analysis of the interviews suggests that social circumstances during rescue operations are conducive to the occurrence of the phenomenon of social facilitation. The collected data indicating the witnesses’ impact on firefighters allowed two different types of bystander behaviour, which impair the work of firefighters during operations: documenting actions of firefighters by witnesses (e.g. by recording) and conscious hindering of fire-fighting operations. The collected material also allows us to draw the conclusion that, for the rescuers in these situations, the presence of witnesses is emotionally charged – the witnesses evoke emotions (such as fear of consequences). Conclusions: The results suggest that the course of rescuers’ operations is influenced by bystanders. In addition, we identified some factors that especially hinder these activities. From a practical point of view, the filming of rescue operations by bystanders seems to be the most problematic. It is likely that this practice, which has a negative impact on the course of rescue activities, will intensify in the near future. Thus the system should be prepared for the increasing pressure from witnesses, and in particular should provide training to equip rescuers with the skills necessary to minimise the negative consequences of the audience effect. pl
dc.subject.pl efekt audytorium pl
dc.subject.pl facylitacja społeczna pl
dc.subject.pl wpływ społeczny pl
dc.subject.pl działania ratownicze pl
dc.subject.en audience effect pl
dc.subject.en social facilitation pl
dc.subject.en social influence pl
dc.subject.en rescue operations pl
dc.description.volume 49 pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.publication 0,5 pl
dc.identifier.doi 10.12845/bitp.49.1.2018.1 pl
dc.title.journal Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-10-24 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Psychologii pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Psychologii Stosowanej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa